רשי, תהלים פרק ופרק ו, א

על השמינית.
כינור של שמונה נימין ושמינית שמו, וכן מצינו (בדברי הימים א טו) פלוני ובניו על השמינית לנצח.

פרק ו, ג

אומלל.
נשחת ודל כח קופנדו"ן בלע"ז כמו היהודים האמללים דעזרא (נחמיה ג).

פרק ו, ד

ואתה ה' עד מתי.
תביט ואינך רופא.

פרק ו, ה

שובה ה'.
מחרונך. חלצה נפשי. מחוליי.

פרק ו, ז

אשחה בכל לילה מטתי.
לשון סחי ומאוס (איכה ג) והיתה נבלתם כסוחה (ישעיה ה) ממאס אני מטתי בדמעות. ומנחם חברו עם כאשר יפרש השוחה לשחות (שם כה) ועם מי שחו (יחזקאל מז). בדמעתי ערשה אמסה. אלחלח וארטיב כמו מים.

פרק ו, ח

עששה.
לשון עששית עין שמאורה כהה ודומה לו כאלו הוא רואה דרך זכוכית שכנגד עיניו. ומנחם פירשו לשון רקבון, כמו (לקמן לא) ועצמי עששו וכן כל לשון עש. עתקה. נתישנה ונזדקנה עיני בכהיית אור, ומנחם חברו עם ויעתק משם ההרה (בראשית יב). בכל צוררי. בשביל צרות שמצירין לי.

פרק ו, יא

יבושו ויבהלו וגו'.
מהו ישובו יבושו פעם שנייה אמר רבי יוחנן לעתיד לבוא הקב"ה דן את הרשעים ומחייבן לגיהנם והם מתרעמין עליו והקב"ה מחזירן וחוזר ומראה גיליונין שלהם ודן אותם ומתחייבין והוא מחזירן לגיהנם הרי בושה כפולה. ר' שמואל בר נחמני אומר לעתיד לבא כל אומה קוראה לאלהיה ואין עונה וחוזרין וקוראין להקב"ה ואומר להם אילו אלי קראתם תחילה הייתי עונה אתכם, עכשיו עשיתם עבודת גלולים עיקר ואותי טפילה לפיכך איני עונה, שנאמר: ישועו ואין מושיע זו עבודת גלולים, ואחר כך אל ה' ולא ענם (לקמן יח) לכך נאמר ישובו יבושו. רגע. במעט זמן.

הפרק הבא    הפרק הקודם