רשי, תהלים פרק סגפרק סג, א

במדבר יהודה.
בורח מפני שאול.

פרק סג, ב

אשחרך.
אבקש ואדרוש לך כמו ושחרתני ואינני (איוב ז') , אם אתה תשחר אל אל (שם ח'). צמאה לך נפשי. צמא ותאב אני לבוא אליך בבית תפלתך. כמה לך בשרי. לשון תאוה ואין לו דמיון. בארץ ציה. במדבר.

פרק סג, ג

כן בקדש חזיתך וגו'.
כמו כאשר צמאתי לראות עוזך וכבודך כדרך שחזיתיך במקדש משכן שילה, תשבע נפשי במראות עזך וכבודך.

פרק סג, ה

כן אברכך בחיי.
כמו אז כי אז מתרגמינן ובכן, כלומר אז כשאבא לפניך אברכך כל ימי חיי. בשמך אשא כפי. להתפלל ולהלל.

פרק סג, ו

ושפתי רננות.
לשונות של רננות, כמו (בראשית יא) ויהי כל הארץ שפה אחת דמתרגמינן לישנא חד.

פרק סג, ז

על יצועי.
כשאני שוכב על משכבי אני זוכר אהבתך. באשמורות. הלילה. אהגה בך. אחשב בך.

פרק סג, ט

בי תמכה ימינך.
שלא אפול.

פרק סג, י

והמה.
אויבי. לשואה יבקשו נפשי. באים עלי במארב ביום אפילה שלא ארגיש בהם. יבאו בתחתיות הארץ. במקום שפל שאול ושוחה יבאו ויפלו.

פרק סג, יא

יגירוהו על ידי חרב.
יבואו על רודפי אויבים ויגירוהו כל אחד מהם ע"י חרב שימיתו אותו ומקרא קצר הוא זה שלא פירש מי יגירוהו, יגירוהו לשון גרירה כמו המוגרים במורד (מיכה א'), פרץ נחל מעם גר (איוב כ"ח). מצאתי, מנת שועלים ישובם חרב שועלים ילכו בו.

פרק סג, יב

והמלך ישמח.
על עצמו היה אומר שהרי כבר היה נמשח. יתהלל כל הנשבע בו. כשיראו שתושיעני יתהללו ויתפארו כל הדבקים בך ונשבעים בשמך. כי יסכר. יסתם כמו ויסכרו כל מעינות תהום רבה (בראשית ח').

הפרק הבא    הפרק הקודם