רשי, תהלים פרק ח
פרק ח, א

הגתית.
כלי זמר שבא מגת שם מצוים אומנים לעשותו, ורבותינו אמרו על אדום שעתידה לידרך כגת, כמו שנאמר: פורה דרכתי לבדי (ישעיה סג) אך ענין המזמור אינו מוכיח.

פרק ח, ב

מה אדיר שמך.
יותר מכדי כח מדת התחתונים לא היו התחתונים כדאי שתשרה שכינתך ביניהם. אשר תנה הודך על השמים. ראוי שתתנהו על השמים ואתה בענותך הגדולה יסדת עוז מפי עוללים ויונקים, השרית שכינתך במקדש ותקנת להודות לך עוז מפי הלוים והכהנים שהם בני אדם גדלים בליכלוך, כעוללים ויונקי שדים, עוללים לשון ועוללתי בעפר קרני (איוב טז) וע"ש הלכלוך נקראו כל תינוקות עוללים.

פרק ח, ג

מפי עוללים ויונקים יסדת עוז
השרית שכינתך במקדש ותקנת להודות לך עוז מפי הלויים וכהנים שהם בני אדם גדילים בלכלוך כעוללים ויונקי שדיים. עוללים לשון עוללתי בעפר קרני (איוב טז) ועל שם הלכלוך נקראו כל תינוקות עוללים. למען צורריך. להודיעם כי עמך אנחנו להשבית חרפת אויב ומתנקם האומר לא טובים אתם מהאומות ואני כשאני רואה שמיך וגו' אני תמה בלבי מה אנוש כי תזכרנו.

פרק ח, ו

ותחסרהו מעט מאלהים וגו'.
מאלהים לשון מלאכים שנתת כח ביהושע להדמים החמה וליבש את הירדן, במשה לקרוע מי ים סוף ולעלות למרום, ובאליהו להחיות את המת.

פרק ח, ח

צנה ואלפים.
צאן ובקר כמו (דברים כה) שגר אלפיך, צנה לשון פעולה הוא כמו (במדבר לב) וגדרות לצנאכם, אונביילירי"ץ בלע"ז, יש מדרשי אגדה ואינם מתיישבין לפי המקראות.

הפרק הבא    הפרק הקודם