רשי, תהלים פרק פטפרק פט, א

לאיתן האזרחי.
גם הוא אחד מן חמשה אחים המשוררים, ורבותינו פירשוהו באברהם אבינו על שם מי העיר ממזרח.

פרק פט, ב

אודיע אמונתך בפי.
את שידעתיך שאתה שומר הבטחתך ומאמין דבריך.

פרק פט, ג

כי אמרתי עולם חסד יבנה.
כי אמרתי עד עולם יבנה בחסד כסא דוד כמו שנאמר: (שמו"ב ז') והכינותי כסא ממלכתו וגו'. דבר אחר: סבור הייתי שיהא העולם בנוי בחסדך ותכין אמונתך בשמים שתהא נכונה ומקוימת ומה היא האמונה, אותה ההבטחה שהבטחת את דוד ע"י נתן הנביא לאמר כרתי ברית לבחירי להכין עד עולם זרעו (שם).

פרק פט, ו

ויודו שמים פלאך.
אם היית שומר הבטחתך. אף אמונתך. אמונת דבריך יודו בקהל קדושים.

פרק פט, ז

יערוך לה'.
יהא נערץ כמותו.

פרק פט, ח

בסוד קדושים רבה.
בסוד רב של מלאכים.

פרק פט, י

בשוא גליו.
בהנשא גליו. אתה תשבחם. תשפילם וכן (משלי כט) וחכם באחור ישבחנה (וכן לעיל סה) משביח שאון ימים.

פרק פט, יא

רהב.
מצרים.

פרק פט, טז

יודעי תרועה.
שיודעין לרצות את בוראם בראש השנה בתרועה שמסדרים עליה מלכיות זכרונות ושופרות.

פרק פט, יח

וברצונך.
שאתה מתרצה להם אפימאנ"ט בלע"ז.

פרק פט, כ

לחסידיך.
נתן הנביא וגד החוזה. שויתי עזר. על דוד לעזור לו תמיד.

פרק פט, כג

לא ישיא אויב בו.
לא יגבור עליו להיות לו כנושה.

פרק פט, כח

בכור אתנהו.
גדול אתנהו.

פרק פט, לג

ופקדתי בשבט פשעם.
כך אמר לו נתן הנביא על שלמה (שמו"ב ז') אשר בהעותו והוכחתיו בשבט אנשים, זה רזון בן אלידע שעמד לשטן לו, ובנגעי בני אדם זה אשמדאי שהשדים בני אדם הראשון היו.

פרק פט, לו

אם לדוד אכזב.
לשון לא יכזבו מימיו (ישעיה נח) פיילנצ"א בלע"ז.

פרק פט, לח

ועד בשחק נאמן.
הירח והשמש עדים לו שכל זמן שהם קימים יתקיים מלכותו, כמו שנאמר: (ירמיה ל"ג) אם תפרו את בריתי היום ואת בריתי הלילה גם בריתי תופר את דוד עבדי.

פרק פט, לט

ואתה זנחת.
דקדקת אחר בניו לחשוב עונם עד אשר זנחתם ומאסתם בימי צדקיהו.

פרק פט, מ

נארתה.
בטלת.

פרק פט, מא

כל גדרותיו.
שבנה בירושלים. מבצריו. הר הבית ומצודת ציון.

פרק פט, מד

אף תשיב צור חרבו.
השבות אחור והפכת את חידוד חרבו כמו (יהושע ה) חרבות צורים, וכן (ישעיה נד) כל כלי יוצר עליך. ולא הקמותו. ולא העמדתו מלפול.

פרק פט, מה

השבת מטהרו.
זריחתו כמו צהרים, דמתרגמינן טיהרא וכמו (שמות כד) וכעצם השמים לטוהר. לארץ מגרתה. השפלת והשחת, כל לשון שחייה בתרגום יונתן מגר.

פרק פט, מח

זכר אני מה חלד.
מה זקנה יש לי הלא מעט ימי ודי לך שאתה נפרע ממני במותי קצר ימים. על מה שוא. לחנם ולהבל בראת כל בני אדם.

פרק פט, נא

שאתי בחקי כל רבים עמים.
בגולה אני נושא סבלם ומשאם.

פרק פט, נב

עקבות משיחך.
סופי מלך המשיח ולשון משנה הוא בעקבות המשיח חוצפא יסגא.

פרק פט, נג

ברוך ה' לעולם.
על כל אשר עשה לנו.

הפרק הבא    הפרק הקודם