רשי, תהלים פרק צאפרק צא, א

יושב בסתר עליון.
מי שהוא חוסה בסתר כנפי השכינה הוא יתלונן בצלו שהקב"ה מגין עליו הרי משה רבינו זה משיא את בני האדם לחסות בכנפי השכינה. יושב בסתר עליון. כמו (שיר השירים ב) בצלו חמדתי וישבתי. שדי. לשון חוזק.

פרק צא, ב

אומר לה' מחסי.
הוא ומצודתי והכל ילמדו ממני ולמה אני אומר כן.

פרק צא, ג

כי הוא יצילך מפח יקוש וגו'.
לכל אחד ואחד הוא אומר יושב בסתר עליון.

פרק צא, ד

באברתו.
כנף. יסך. יסוכך. תחסה. תתכסה. צנה וסחרה. הוא צנה המקפת את האדם קרוב לארבע רוחותיו, סוחרה לשון סחור סחור.

פרק צא, ה

לא תירא.
אם תבטח בו. מחץ יעוף יומם. שד המעופף כחץ.

פרק צא, ו

מדבר וגו' מקטב.
שמות שדים הם, זה מזיק בלילה וזה מזיק בצהרים. ישוד. ישודד.

פרק צא, ז

יפול מצדך אלף.
לשון חנייה כמו (בראשית כ"ה) על פני כל אחיו נפל. מצדך. משמאלך יחנו אלף שדים ואליך לא יגשו להזיק.

פרק צא, ח

ושלמת.
כליון, ולמה.

פרק צא, ט

כי אתה.
אמרת. ה' מחסי. והרי זה מקרא קצר. עליון שמת מעונך. את הקב"ה שמת מעון מבטחך.

פרק צא, י

לא תאנה.
לא תקרה וכן והאלהים אנה לידו (שמות כא).

פרק צא, יב

פן תגוף.
פן תכשל וכן כל לשון נגיפה אצופי"ר בלע"ז.

הפרק הבא    הפרק הקודם