רשי, איוב פרק יאפרק יא, א

מענה צופר:
פרק יא, ב

לא יענה.
מאחרים מפני רוב דבריו.

פרק יא, ג
בדיך. שאתה בודה מלבך. מתים יחרישו. בני אדם.

פרק יא, ד
ותאמר. להקב"ה זך לקחי ובר הייתי בעיניך.

פרק יא, ו
תעלומות חכמה. ותדע כי כפלים לתושיה יש לתורה שלא קיימת, כי השורש ישה כמו (דברים כד) כי תשה ברעך, כלומר הרבה יש לו עוד חוב עליך בדברי עוניך.

פרק יא, ז

החקר אלוה תמצא.
שאתה סבור שקיימת הכל.

פרק יא, ח

גבהי שמים.
דבר שהוא גבוה כגובהי שמים מה תפעל עתה ועמוקה היא החכמה משאול.

פרק יא, ט

מדה.
מדוד שלה ס"א מד' שלה וכאן הזכיר מידוד בלשון זכר שלא אמר מדתה.

פרק יא, י

אם יחלוף ויסגיר.
ביסורין את מי שירצה. ויקהיל. כל פמליאות שלו לווכח על שהסגיר. ומי בהן ישיבנו. בדברים למצא עול בפעלו ואם מפני שהנידון שליו ושקט ימים רבים, כן דרכו.

פרק יא, יא

כי הוא ידע מתי שוא וירא און ולא יתבונן.
שהם עושים ימים ושנים ודומה כמי שלא יתבונן יתבוננו כי מאריך אפו.

פרק יא, יב

ואיש נבוב.
חלול בלא לב אשר לא הבין דרכו. ילבב. יקנה לו לב לשוב לבוראו ולפשפש במעשיו או אדם אשר היה כעיר פרא לימוד מדבר קל בלא דעת. אדם יולד. ילמד עצמו להיות אדם חדש כסדר בני אדם ויכוין דרכו.

פרק יא, יג

אם אתה.
היית מכוין לבך אחר יסורין. ופרשת אליו כפיך. בתחנה. ותרחק און מידך ואל תשכן באהליך עולה.

פרק יא, טו

כי אז.
אם אתה היית בטוח שתשא פניך ממום שתגרום לעצמך לשאת פניך מכל מום מתוך כך. והיית מוצק. חזק כמו מצוקי ארץ.

פרק יא, טז

עמל תשכח.
וכל עמל היית שוכח. וכמים עברו. וחלפו כן יהיה לך כל זכרון עמל.

פרק יא, יז

ומצהרים יקום חלד.
יותר מאור צהרים יקום לך חלד מזל וזמן כמו וחלדי כאין נגדך (תהלים לט). דבר אחר: יקום חלד כמו יקום אור חלודה שלך כלומר שיהיה מקום אפילה מאיר יותר מאור צהרים זו שמעתי אבל הראשון לא נראה (סא"א). תעופה. אפילה שלך כבקר תהיה ע"א תעופה לשון עפעפי שחר (לעיל ג), שאם הוא לשון אופל היה לו לומר תעופה נקוד בשו"א כמו תנופה תקומה תרומה תנומה.

פרק יא, כ

ועיני רשעים.
שונאיך. תכלנה. בפנותם ברעתך לראות ולא ישיגו תאוותם וכל כליון עינים שבלשון קודש זהו המצפה לראות ואינו משיג וכמו ועיניך רואות וכלות אליהם וגו' (דברים כח). ומנוס. הוא מבטח. ותקותם. מה שהם מקוים לראות בך למפח נפש יהיה להם.

הפרק הבא    הפרק הקודם