רשי, איוב פרק יגפרק יג, ג

אולם אני.
איני מבקש אלא לדבר אליו ולהתווכח עמו אחפוץ.

פרק יג, ד

טופלי שקר.
מחברי דברי שקר. רופאי אליל כולכם. כל אליל שבמקרא לשון אל, ורבותינו פירשו זה גיד הצואר שאין לו רפואה ושמו אלל.

פרק יג, ו

וריבות.
הוכחות.

פרק יג, ז

הלאל תדברו עולה.
אחרי אשר תחת אל באתם לריב לא טוב שתדברו עולה. ולו תדברו רמיה. בעבורו תדברו רמיה כמו (לקמן לג) הן אני כפיך לאל וכמו אל הארץ אשר דבר להם (דברים ט), לצורכם וכמו ילחם לכם (שמות יד), האתם תריבון לבעל (שופטים ו), הוקשה בעיני לדמותו כאן והוא דוגמת ביד משה לו על קרח (במדבר יז).

פרק יג, ח

הפניו תשאון.
וכי להחניף לו בשאת פנים באתם. אם לאל. בשבילו תתווכחון על רמיה.

פרק יג, ט

הטוב כי יחקור אתכם.
ותמצאו שקרים. אם כהתל באנוש תהתלו בו. לומר לכבודך עשינו עצמינו שקרים.

פרק יג, י

הוכח יוכיח אתכם.
הלא יודיע לכם דבתכם. אם בסתר. וכי בסתר שתעמדו לפניו בדין פנים תשאו לו לומר שם נשאנו פניך.

פרק יג, יא

הלא שאתו.
גבהו ואימתו תבעת אתכם ויש אומרים שאתו שריפת אשו כמו וישאם דוד ואנשיו (שמו"ב ה), וכמו משאת העיר (שופטי' כ).

פרק יג, יב

זכרוניכם נמשל משלי אפר.
זכרוניכם נמשל לאפר, אתם סבורים להתמשל לאברהם שאמר אנכי עפר ואפר (בראשית יח). לגבי חומר. שוה לעפר יהי גביכם אצלו. גביכם. גובה שלכם כמו ותבני לך גב (ביחזקאל טו).

פרק יג, יג

ויעבור עלי מה.
מה שיעבור עלי בעון צעקתי יעבור עלי ואל תחושו על מה אני צריך לשאת ולאחוז.

פרק יג, יד

בשרי בשני.
לייסרני ולכופני אל השתיקה. ונפשי אשים בכפי. להגיש נפשי למות בייסורי שתיקה.

פרק יג, טו

הן יקטלני.
הלא אם יקטלני איני נפרד ממנו ותמיד לו אייחל על כן אין מרד ופשע בדברי. אך דרכי. ומדותי שנהגתי בהם. אל פניו אוכיח. לדעת מה יפשיעני.

פרק יג, טז

גם הוא.
וכאשר אני שלם עמו כן הוא גם הוא לי לישועה ולא תמצאו אתם חן בעיניו. כי לא לפניו חנף יבוא. וזה שנאמר להם (לקמן מב) כי לא דברתם אלי נכונה.

פרק יג, יח

ערכתי משפט.
הוכחת דברים סדרתי טענותי בלבי מה להשיב.

פרק יג, יט

אחריש ואגוע.
אם לא אריב אחריש ואגוע.

פרק יג, כ

אך שתים אל תעש עמדי.
דין של מעלה ודין של מטה ואם באחת תבוא למשפט אז מפניך לא אסתר אם בדין של מעלה אני אומר חטאתי, מכסה פשעיו לא יצליח וגו' (משלי כח) ואם בדין של מטה אף אנכי לא אודה כסוי חטאה ל"ש (סא"א).

פרק יג, כא

כפך מעלי הרחק.
כפייתך כמו שהשיבו אליהוא ואכפי עליך לא יכבד (לקמן לג). ויש פותרים כפך כלומר ידך וקשה לי לאומרו כי לא מצינו כף לרעה כי אם להגן, כמו ושכותי כפי (שמות לג).

פרק יג, כד

פניך תסתיר.
לראות את דרכי יושרי.

פרק יג, כה

תערוץ.
תפחיד.

פרק יג, כו

מרורות.
סרבניות אשר מריתי פיך אתה כותב ולא הטובות שפעלתי.

פרק יג, כז

בסד.
בלשון ארמי סדנא בסדניה יתיב עץ גדול שנותנין בו רגלי האסורים ובלשון יוני אשתו"ק. תתחקה. אתה עצמך מתחקה על פסיעותי כן פסע זה וכה פעל וכמו מחק הארץ (יחזקאל מג) וחיק האמה (שם) זה היסוד אפיקיו"ל בלע"ז הן על כפים חקותיך (ישעיה מט).

פרק יג, כח

והוא כרקב יבלה.
הגוף הזה אשר תרדוף ירקב ויבלה ואין כבודך ברדיפתך.

הפרק הבא    הפרק הקודם