רשי, איוב פרק יזפרק יז, א

נזעכו.
נקפצו כמו נדעכו (לעיל י). קברים לי. מוכן אני לקבר.

פרק יז, ב

אם לא.
אם לא זאת באתני שבני אדם התולים נועדו עמי בתנחומי להתל בי. ובהמרותם. כמו וימרו בי (יחזקאל כ) ממרים הייתם (דברים ט) לשון בהקנטתם. תלן עיני. עיני ולבי ומחשבתי לנים בהן.

פרק יז, ג

שימה נא.
הבורא. ערבני. בתקע כף להתווכח יחד, כמו מי הוא מאלה לידי יתקע וייטיב לו.

פרק יז, ד

כי לבם צפנת משכל.
ועל כן לא תרומם תפארתך על ידיהם.

פרק יז, ה

לחלק יגיד.
לחלקלקות יגיד כל אחד מהם את רעו וזאת תבא להם עיני בניו תכלנה.

פרק יז, ו

ותופת.
כמו תוף. לפנים. של בריות אני.

פרק יז, ז

ויצורי.
איברים שאני נוצר בהם.

פרק יז, ח

ישומו.
יתמהו. ונקי. אם יש צדיק שומע בהתולות החניפים האלה. יתעורר. לריב בכם.

פרק יז, ט

ויאחז כל צדיק דרכו.
לעמוד כנגד כת חניפים.

פרק יז, י

ואולם כולם.
אני אומר לכם תשובו נא ובאו נא. ולא אמצא בכם חכם. במה שאתם מלעיגים על קבלתי.

פרק יז, יא

ימי וגו'.
הנה ימי טובתי שהורגלתי בהם עברו. זמותי. שזמותי להאריך בטובה. נתקו מורשי לבבי. מחשבות שלבי מורשני שהיה לבי אומר לי לירש טובה לפי דרכי.

פרק יז, יב

לילה ליום ישימו.
התולים אלה הופכים לי לילה ליום כי מצרת התולים לא אישן בלילה. אור קרוב. וקצר לי מפני צרות חשך לילה, אור קרוב כאשר יבא השמש נראה לי שעתה מקרוב האיר היום ונקצר וחלף לו כמו (בראשית יט) העיר הזאת קרובה נתיישבה מקרוב מחדש, וכמו כי רננת רשעים מקרוב (לקמן כ) וכמו חדשים מקרוב באו (דברים לב).

פרק יז, יג

אם אקוה שאול.
כמו אם חרוצים ימיו (לעיל יד) כלומר מאחר שאני מקוה שאול ביתי. ובחשך רפדתי. שיטחתי יצועי בקבר.

פרק יז, יד

לשחת קראתי אבי אתה.
להתלונן בו ימים רבים כאילו הוא אבי מאחר שתקותי זאת היא.

פרק יז, טו

ואיה אפו תקותי.
ואת למה נמשכת ומי ישורנה להריצה עדי.

פרק יז, טז

בדי שאול תרדנה.
אותם אברים שסופן לירד שאול שתהא יחד על עפר נחת. נחת. מלונן לשון ותנח עליהם הרוח (במדבר יא).

הפרק הבא    הפרק הקודם