רשי, איוב פרק כגפרק כג, א

מענה איוב:
פרק כג, ב

גם היום.
אחר כל תנחומין הללו. מרי שיחי. במקומו עומד כי אין תנחום בדבריכם. ידי כבדה. מכת נגעי תקיפה יותר מאנחתי שאיני קובל וצועק לפי מכתי.

פרק כג, ג

ואמצאהו.
לשופטי. תכונתו. מכון כסאו.

פרק כג, ד

משפט.
הוכחת דברים.

פרק כג, ה

אדעה מלים יענני.
וגם אם יסתום אותי מלדבר לפניו שמא ידבר הוא עמי ואדעה מלים יענני רבי תנחומא.

פרק כג, ו

הברב כח.
דברים ותוכחות של חטאיו יריב עמדי. לא אך. מכה וכפיה לא ישים בי אכפו ואימתו ועוד יפתר לא אך הוא ישים בי כי לא ישים בי אך הריב של תוכחת פשעי ולא תשומות עלילות.

פרק כג, ז

שם.
במקום ריבנו. ישר. כושר מפעלותי יהא נוכח ונגלה ונראה עמו לפניו. נוכח. מוכח ושם אפלטה לנצח כי לא ימצא בי עון.

פרק כג, ח

הן קדם.
למעלה הוא חוזר למי יתן ידעתי וגו'. קדם. מזרח שנאמר: קדמה מזרחה (שמות כא). אחור. מערב, הואיל והמזרח קדמת עולם נמצא המערב אחוריו של עולם.

פרק כג, ט

שמאל.
צפון. בעשותו. כשבראו לא עשה מקום כסאו שם שאראנו שם. אחז. תרגום של אראה ותדע שהטעם תחת האל"ף ואם לשון אחיזה הוא היה טעמו מלרע תחת החי"ת. יעטוף ימין. כיסה פני הדרום בפניו למען לא אראנו.

פרק כג, י

כי ידע דרך וגו'.
אשר עמדי מהו לפיכך אינו בא לריב עמדי. בחנני וגו'. אשר כזהב אצא אם יריב עמדי.

פרק כג, יא

באשורו.
במעגלו כמו אם תטה אשורי (לקמן לא) כונן אשורי (תהלים מ). ולא אט. איני רגיל לנטות.

פרק כג, יב

מחוקי צפנתי אמרי פיו.
יותר מחוקי מזונותי הייתי זריז לצפון אמרי פיו, כמו (משלי ל) לחם חוקי מזונותי.

פרק כג, יג

והוא.
לפי שהוא יחיד בעולם ויודע דעתן ומחשבתן של בריות ומה יש להם לדבר לפניו לפיכך תשובות מוכנות לפניו. ומי ישיבנו. לפיכך נפשו אותה ויעש.

פרק כג, יד

כי ישלים חקי.
ידעתי כי לא ישיב ידו עד אשר ישלים חוק גזירותיו פורעניות אשר גזר עלי. וכהנה רבות עמו. כי כהנה רבות עשה.

פרק כג, טו

על כן.
שאינו גומל לאדם כפי דרכיו. מפניו אבהל. וכשאתבונן בדרכיו אפחד ממנו.

פרק כג, יז

כי לא נצמתי מפני חשך.
בזאת אני נבהל כי לא נצמתי לחלוטין וצמיתות קבר מפני החשך הזה הבא עלי וכן לא כסה מפני את האופל הזה עד מותי. ומפני כסה אופל. על כי לא שבראש הפסוק חוזר.

הפרק הבא    הפרק הקודם