רשי, איוב פרק כהפרק כה, א

מענה בלדד.
פרק כה, ב

המשל ופחד עמו.
כלפי שאמר איוב אערכה לפניו משפט אמר לו המשל ופחד עמו, המשל זה מיכאל ופחד זה גבריאל, כלום אתה יכול להשיב את אחד מהם. עושה שלום במרומיו. כשהמזלות עולים כל אחד סובר אני עולה ראשון לפי שאינו רואה מה שלפניו לפיכך אינו מתקנא, כ"ש. לשון אחר: עושה שלום במרומיו אש ומים בלולין ואין מים מכבין את האש, ל"ש.

פרק כה, ד

ומה יצדק ילוד אשה.
שאמרת בחנני כזהב אצא (לעיל כג).

פרק כה, ה

עד ירח.
כמו ולא עדה עליו שחל (לקמן כח). ולא יאהיל. כמו לא יהלו אורם (ישעיה יג) ואל"ף זו באה כמו ולאדיב את נפשך (שמו"א ב) אל"ף יתירה, לשון אחר: לא יאהיל לא יהיה לו צל כשאינו מאיר אין לו צל והראשון נראה ושניהם שמעתי.

הפרק הבא    הפרק הקודם