רשי, איוב פרק להפרק לה, א

מענה אליהוא:
פרק לה, ב

הזאת חשבת למשפט.
שהוא משפט הבריות כנגד יוצרם אשר אמרת צדקי משל הבורא.

פרק לה, ג

כי תאמר מה יסכן לך.
דרכי יושר. מה אועיל. בצדקתי יותר מחטאתי.

פרק לה, ד

ואת רעיך עמך.
ששתקו על דבריך.

פרק לה, ה

הבט שמים.
ואחרי שהוא גבוה ואתה נמוך ואין לו תועלת ברשעך וצדקך, למה תתפאר אליו בצדקך.

פרק לה, ח

לאיש אשר כמוך. יוכל ויועיל רשעך וצדקתך, ראה רשעים רבים אשר.

פרק לה, ט

מרוב עשוקים.
שהם עושקים יזעיקו את הבריות לפניו וישועו עניים מזרוע רבים העושקים אותם.

פרק לה, י

ולא אמר.
הרשע. איה אלוה עושי. לירא מפניו. נותן זמירות. כמו כרמך לא תזמור (ויקרא כה), שמכרית את הרשעים בלילה כגון אמרפל וחבריו ומצרים וסנחריב.

פרק לה, יא

מלפנו.
מלמדנו חכמה יותר מבהמות כלומר חשבנו וגדלנו מבהמות ומעוף.

פרק לה, יב

שם יצעקו.
וראה אשר שם צועקים העניים מפני גאון העושקים אותם, והוא אינו עונה. כי

פרק לה, יג

אך שוא לא ישמע.
מיד. ושדי לא ישורנה. להנקם מיד אלא מאריך אפו.

פרק לה, יד

אף כי תאמר.
כל שכן אתה שאין צעקתך באה כי אם על ידו, ואתה תאמר ותזעק על אשר לא תשורנו להתווכח עמו, כלומר אותם הקובלים וצועקים אינו ממהר לענותם ואתה תצעק שלא תשורנו. דין לפניו.(דברך סס"א) בכל מקום שהוא. ותחולל. וקוה לתנחומין.

פרק לה, טו

ועתה.
דע לך כי אין היא פקידת (אפו) זאת עליך אינה כלום לפי רוב עוונותך. ולא ידע בפש מאד. ברוב חטאך התנהג הבורא כאילו לא ידעם. בפש. לשון רוב כמו ופשתם (מלאכי ג) וכמו כי תפושו וגו' (ירמיה ג) כי פשה הנגע (ויקרא יג).

פרק לה, טז

יכביר.
לשון מאד.

הפרק הבא    הפרק הקודם