רשי, איוב פרק מפרק מ, א

מענה ה'.
פרק מ, ב

הרוב עם שדי וסור.
האם שדי אדם ישתרר. מוכיח אלוה יעננה. הבא להתווכח יענה דבריו. (מענה איוב).

פרק מ, ה

אחת דברתי.
כלומר מעט אמרתי ולא אוסיף עוד, ויש פותרים אחת דברתי, אשר אמרתי (לעיל ט) תם ורשע הוא מכלה לא אענה עוד. ושתים. שאמרתי (לעיל יג) אל תעש עמדי לא אוסיף. (מענה ה' מן הסערה)

פרק מ, ח

האף תפר משפטי.
האף תוכיח שדבריך להפר משפטי ולהראות שהוא מעוקל.

פרק מ, י

עדה לשון עדי ותכשיט.

פרק מ, יב

והדוך.
לשון דכו במדוכה (במדבר טו).

פרק מ, טו

בהמות.
מוכן לעתיד.

פרק מ, טז

כחו במתניו.
ביציו מעוכים ונסתרים ולא נתקו לגמרי. בשרירי. כמו שררך (שיר השירים ז).

פרק מ, יז

יחפוץ.
כמו יחפוז מתקשה וכן בלשון חכמים דחפיזא כי אופתא (חולין מז) קשה כעץ. פחדיו. ביציו. ישורגו. גדילים כמו וישתרגו (איכה א) או שריגי מטה בלשון משנה והוא לשון גדיל.

פרק מ, יח

אפיקי.
חוזק. גרמיו. עצמיו. כמטיל. כמשאוי של ברזל.

פרק מ, יט

ראשית דרכי אל.
מבראשית נברא ראש לבהמות. העושו. הקב"ה בעצמו ישחטנו.

פרק מ, כ

כי בול הרים ישאו לו.
ובספר תהלים כתוב בהמות בהררי אלף, אלף הרים נשאו לו יבול ובכל יום רועה את כולם, עד כאן יסד רש"י מכאן ואילך אינו לשון רש"י.

פרק מ, כא

צאלים.
צל אילנות.

פרק מ, כב

יסוכהו צאלים צללו.
אותו צל של סתר קנה וביצה מסובך ומסוכך באילנות (הרבה).

פרק מ, כג

הן יעשוק נהר ולא יחפוז.
פרת שמימיו פרים ורבים והוא נהר גדול עושקו וגוזלו מן הבריות בשתותו. ולא יחפוז. [ולא מתקשה בטנו על שתייתו כמו יחפוז זנבו]. יבטח כי יגיח ירדן. בטוח הוא למשוך כל הירדן לפיהו אילו היה שותה שם כמו גוחי מבטן (תהלים כב).

פרק מ, כד

בעיניו יקחנו.
המקום יקחנו בהביטו בו ונרעד מאימתו. במוקשים. כלי אומנות של ציידים ששולים בהם דגים.

פרק מ, כה

תמשך לויתן וגו'.
כאשר תמשכנו בחכה ותשים אגמון באפו הידבר אליך תחנונים, כלומר לא תוכל (להתקרב אליו) בכלי מצודה. תשקיע לשונו. תשקיע חבל בלשונו להוציאו ממקומו.

פרק מ, כו

אגמון.
הוא כפוף כמו כיפה ואגמון (ישעיה ט'), ועשוי של ברזל לצוד בו דגים. התשים. אם תשים אגמון באפו להוציאו מן הים. ובחוח. כלי של ציידי דגים. תקוב. כמו תנקוב.

פרק מ, כז

הירבה אליך תחנונים.
אם ירבה לך תחנונים ויבקש על נפשו שתניחהו. אם ידבר. כפל מלה. רכות. דברים של תחנונים.

פרק מ, כח

היכרות ברית עמך.
אם יכרות ברית לעבדך שתקחנו להיות לך עבד עולם.

פרק מ, כט

התשחק.
אם תשחק ותטייל בו כאילו הוא צפור קטן. ואם תקשרנו. לצוארי ס"א לצורך נעריך הקטנים שיטיילו בו כצפרים קטנים שנותנין לתינוקות לטייל ולפייסו.

פרק מ, ל

יכרו עליו חברים.
אם יכרו ויחכמו עליו חברים ומכשפים לצוד אותו להוציאו מן הים ע"י מכשפות שיחצוהו ויחלקוהו בין תגרים, כעניין שעושים ציידי הים שצדין דגים גדולים בחכמתם ובאים התגרים וקונים מהם. יכרו. לשון כורה שוחה (ירמיה יח). חברים. לשון וחובר חבר. כנענים. תגרים.

פרק מ, לא

התמלא.
אם תמלא תאותך ותעשה סוכות מעורו. ובצלצל דגים ראשו. ואם תעשה מראשו צלצל דגים כפל לשון. צלצל. סוכת דגים ולסוכה עשויה מראשו קורא אותה צלצל דגים לפי שעשויה ממנו. צלצל. אמבורי"ץ בלע"ז לשון צל הוא והוא מתיבות כפולות כמו ירקרק אדמדם (ויקרא יד) פתלתל (דברים לב) קעקע (ויקרא יט).

פרק מ, לב

שים עליו כפך.
התגבר לערוך לפניו שתשים עליו כפיך להכותו. זכור מלחמה אל תוסף. ואל תוסיף זכור גבורתך להלחם בו במלחמה. אל תוסף. מן יסף כמו ולא יסף עוד לדעתה (בראשית לח), ובלע"ז בקרייטר"ש, אל תוסף סמ"ך נפתחת מפני סוף פרק מ, כמו אל תותר (בראשית מט) ותותר (רות ב) וכן הרבה כמוהו.

הפרק הבא    הפרק הקודם