רשי, איוב פרק חפרק ח, א

מענה בלדד:
פרק ח, ב
ורוח כביר. רוח דברים. כביר. לשון רוב.

פרק ח, ג
האל יעות משפט. הה"א נקוד פתח ומליצתו לשון תימה.

פרק ח, ד
וישלחם ביד פשעם. על ידי פשעם, הפשע הוא נעשה שליח להובילם.

פרק ח, ה
אם אתה תשחר וגו'. יעיר עליך את זכותך.

פרק ח, ו
ושלם נות צדקך. ויעשה את נות צדקך שלם ותמים.

פרק ח, ז
והיה ראשיתך מצער. ראשיתך שעברה מצער לפי אחריתך שישגה מאוד.

פרק ח, ח
לדור רישון. על דור ראשון, כמו (דברים ד) כי שאל נא לימים ראשונים. וכונן. הכן והזדמן לעמוד על חקרי אבותם.

פרק ח, יא

היגאה גומא.
זאת יאמרו אין הגומא גדל אלא בעוד שהביצה לחה במימיה ובליחלוחיה, ביצה מריש"ק בלע"ז.

פרק ח, יב

באבו.
בליחלוחו ובפריו. לא יקטף. לא ישבר ולא ינתק כמו (שם כג) וקטפת מלילות. ולפני כל חציר ייבש. קודם כל חציר ויבש, כשהמים כלים והביצה חריבה.

פרק ח, יג

כן ארחות כל שוכחי אל.
להצליח בעת ששעתו משחקת לו עד שתתמלא סאתו. ותקות. סופו של חנף יאבד.

פרק ח, יד

אשר יקוט.
יקצור ויכרות כסלתו והבטחתו. כסלו. היא מחשבת מבטחו כמו (לקמן לא) אם שמתי זהב כסלי, יקוט, לשון קציר כמו (יחזקאל טז) כמעט קט. ובית עכביש. שאינו קיים יהיה מבטחו.

פרק ח, טז

רטוב הוא.
לח וחזק מזלו טרם בא אליו עת פקודת מכת חומו המייבשתו ולפי שדימהו בגומא מדבר לפי הענין. ועל גנתו יונקתו תצא. יונקתו שורש היונק או ענף הילדה הגדל בשנה זו כמו מראש יונקתו קטף.

פרק ח, יז

יסובכו.
יתאחזו בענף ובסובך. בית אבנים. יחזה מקום איתן רואה ובונה לו למצודה. ומנחם פי' יחזה לשון גבול יגבול אותו יבננו עד גבולו, וכן מחוז חפצם (תהלים קז) וכן מחזה אל מחזה (מלכ"א ז) כל אלה לפני מכתו.

פרק ח, יח

וכשיבלענו.
ממקומו הנפרע ממנו ומקרא חסר הוא זה. וכחש בו. מקומו. לא ראיתיך. שאין נשאר ממנו לא שרש ולא ענף והרי הוא כלא היה, שאין נפילתו כמפלת צדיקים כי הצדיק יפול ויקום וזה יפול בלא תקומה.

פרק ח, יט

הן הוא משוש דרכו.
של רשע שכל משושו וגם הצלחתו ללא תקוה תשוב. ומעפר אחר יצמחו. בני אדם שהיו עד הנה שחים עד עפר יצמחו, אחר, אדם אחר יצמח לקבל גדולתו של זה כשם שמצינו ולחוטא נתן ענין וגו' (קהלת ב), ע"כ דע על עצמך אם רשע היית אין תקומה למפלתך ואם תם היית כו'.

פרק ח, כ

הן אל לא ימאס תם.
ולא יחזיק ביד משנאיך המריעים לך עד אשר ישוב לרחם עליך וימלא שחוק פיך.

הפרק הבא    הפרק הקודם