רשי, משלי פרק יחפרק יח, א

לתאוה יבקש נפרד.
מי שהוא נפרד מהקב"ה שלא לשמור מצותיו לתאות לבו ויצרו הרע הוא רודף וסוף בכל תושיה יתגלע בין חכמים תגלה חרפתו, ורבותינו דרשוהו בלוט שנפרד מאברהם על תאות לבו, שנאמר: (בראשית יג) ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן, כל המקרא הזה ע"ש ניאוף נאמר וסופו נתגלה קלונו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות לא יבא עמוני ומואבי (דברים כג).

פרק יח, ב

כי אם בהתגלות לבו.
כל אחד בגלוי לבו הוא חפץ לגלות מה שבלבו. ועם קלון. תבוא חרפה מי שבוחר בקלון וניאוף חרפה היא לו.

פרק יח, ד

דברי פי איש.
כל איש שבמקרא לשון גבור גדול בגבורה הוא. מקור חכמה. כנחל נובע וכמים עמוקים.

פרק יח, ה

שאת פני רשע לא טוב.
כאשר פירשו רבותינו לא טוב להם לרשעים שנושאים להם פנים בעולם הזה ונפרעין מהן לעולם הבא. טוב וגו'. טוב להם לצדיקים שמכריעין להם כף מאזנים לחייבם בעולם הזה ונפרעין מהן בחייהן לעולם הבא, ולפי פשוטו כמשמעו.

פרק יח, ו

שפתי כסיל יבואו בריב.
כל דבריו באים בלשון תגרה. ופיו למהלומות יקרא. קורא ליסורין להביאם עליו.

פרק יח, ח

דברי נרגן כמתלהמים.
מהלומות.

פרק יח, ט

גם מתרפה במלאכתו.
פורש מן התורה והוא תלמיד חכם. לבעל משחית. לשטן.

פרק יח, י

מגדל עוז שם ה' בו ירוץ צדיק ונשגב.
והוא מתחזק.

פרק יח, יא

וכחומה נשגבה.
עשרו לו בחדרי משכיתו מפני שהבית נרצף ברצפת אבנים הסוככים על הארץ קרוי אבן משכית.

פרק יח, יד

רוח איש.
רוח גבר שהוא איש גבור ואינו נותן דאגה בלבו ומקבל כל הבא עליו בשמחה ובחבה. יכלכל מחלהו. אין כחו סר מעליו.

פרק יח, טז

מתן אדם ירחיב.
כפשוטו, ומדרשו בנותני צדקה מדבר שמרחיב לו חלקו לעתיד לבוא וגם בחייו לפני גדולים ינחנו ואומרים עליו שהוא חשוב.

פרק יח, יח

ובין עצומים יפריד.
אלו בעלי דינין כמו (ישעיה מ"ג) הגישו עצומותיהם ובמשנה שנים שנתעצמו בדין, ע"ש שבריבותם עצומות קרוים עצומים, או לשון חוזק או לשון אוטם כמו עוצם עיניו (שם לג).

פרק יח, יט

אח נפשע מקרית עוז.
יש אח נפשע מאחיו ומאבד במרדו קרית עוז כגון לוט באברהם עשו ביעקב. ומדינים כבריח ארמון. ומריבה שביניהם מפרידתם לעולם כבריח זה שנועלים בו שערי ארמון שלא יכנסו בו.

פרק יח, כא

ואהביה יאכל פריה.
אוהב את לשונו ומרגיל לתורה אוכל שכרה בעוה"ז.

פרק יח, כב

מצא אשה מצא טוב.
מצא תורה, וכמשמעו אשה טובה. ויפק רצון. ויוציא, זה פשוטו, דבר אחר: אדם שמצא אשה ומצא טוב ויפק רצונו אותו האיש מוציא רצון מהקב"ה, רבי יוסף קרא.

פרק יח, כג

תחנונים ידבר רש.
דרך זה בכך ודרך זה בכך, למדך דרך ארץ שאע"פ שעשיר יענה עזות הרש ידבר תחנונים וכן הענין הרב לתלמיד.

פרק יח, כד

איש רעים להתרועע.
אדם שקונה לו רעים עוד יבוא יום שיצטרך להם ויקרבהו. ואם תאמר מה בכך, יש אוהב דבק מאח שיקרבהו יותר מקרוביו ואחיו.

הפרק הבא    הפרק הקודם