רשי, משלי פרק גפרק ג, ב

אורך ימים וגו' ושלום יוסיפו לך.
תורתי ומצותי.

פרק ג, ה

בטח בה'.
ופזר מעותיך לבקש לך רב ללמוד ממנו ואל בינתך אל תשען.

פרק ג, ז

אל תהי חכם בעיניך.
להיות מואס בדברי מוכיחך.

פרק ג, ח

רפאות תהי לשרך.
החכמה, שרך כמו (שיר השירים ו) שררך וזהו טיבורך. ושקוי לעצמותיך. הוא המוח, כענין שנאמר: ומוח עצמותיו ישוקה (איוב כא).

פרק ג, ט

מהונך.
מכל מה שחננך אפילו מקול ערב אל תקרי מהונך אלא מגרונך. ומראשית. אלו תרומות ומעשרות.

פרק ג, יא

מוסר ה' בני אל תמאס.
אם יבואו עליך יסורין יהיו חביבין עליך. ולא תקוץ. מלשון קצתי בחיי (בראשית כז).

פרק ג, יב

וכאב את בן ירצה.
שרוצה בבנו להטיב לו ויפייסהו לאחר שמכהו בשבט כן יערב לך הטובה אחר המכה.

פרק ג, יג

אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה.
שלומד חכמה עד ששגורה היא להוציא מפיו.

פרק ג, יד

כי טוב סחרה מסחר כסף.
כל חלופין שאדם מחליף בסחורה זה נוטל זה וזה נוטל זה אבל האומר לחבירו שנה לי פרקך ואני אשנה לך פרקי, נמצאו שניהם ביד כל אחד ואחד. חרוץ. מין זהב הוא.

פרק ג, טו

וכל חפציך.
כל חמדותיך. לא ישוו בה. לא יהיו שוין בשוויה ודמיהן בדמיה.

פרק ג, טז

בימינה.
למיימינים בה ועוסקים בה לשמה אורך ימים וכל שכן עושר וכבוד ולמשמאילים בה שעוסקים בה שלא לשמה, מכל מקום עושר וכבוד יש.

פרק ג, יח

למחזיקים בה.
לאוחזים בה כמו וישלח ידו ויחזק בו (שמות ד). ותומכיה מאושר. המתקרבים לה וכן כל לשון תמיכה שבספר זה שהוא אוחז בה.

פרק ג, יט

ה' בחכמה יסד ארץ.
ע"פ התורה והיא התורה והיא התבונה והוא הדעת.

פרק ג, כ

ירעפו.
כמו יטיפו. ואחר שכל העולם נברא בהם. לכך.

פרק ג, כא

אל ילוזו מעיניך.
אל יתעקמו מנגד עיניך להסירם מכנגדך.

פרק ג, כב

ויהיו חיים לנפשך.
שהרי עץ חיים הוא. וחן לגרגרותיך. שהרי זה שבחה האמור למעלה וענקים לגרגרותיך.

פרק ג, כג

לא תגוף.
לשון כשלון אצופי"רה בלע"ז וכן פן תגוף באבן (תהלים צא), וכן בטרם יתנגפו רגליכם (ירמיה יב), וכן ונגפו אשה הרה (שמות כא).

פרק ג, כד

ושכבת וערבה שנתך.
ותנעם שנתך כשתישן שלא תירא מפחד פתאום.

פרק ג, כה

ומשואת.
כשתבוא על הרשעים.

פרק ג, כו

כי ה' יהיה בכסלך.
במבטחך, דבר אחר: בדברים שאתה כסיל בהן כך מצאתי בירושלמי.

פרק ג, כז

אל תמנע טוב מבעליו.
אם ראית חבירך חפץ להטיב לעניים אל תמנעהו. בהיות לאל ידך. להחדילו, דבר אחר: אל תמנע טוב מבעליו, אל תמנע צדקה מן העני, בהיות לאל ידך לעשות צדקה שמא יבוא יום ואין לאל ידך. וכן,

פרק ג, כח

אל תאמר לרעך.
לעני. ויש אתך. מה שתתן לו, ורבותינו פירשו לך ושוב על שכר שכיר.

פרק ג, כט

אל תחרוש על רעך.
אל תחשוב ואינו זז ממשמעות חרישה מה דרך החורש מכין מקום לזמן הזריעה אף החושב רעה מכין מקום תחבולות בלבו איך יעמוד ויעשנה.

פרק ג, ל

אל תריב עם אדם.
להתלונן עליו. אם לא גמלך רעה. שעבר על המצוה הכתובה בתורה ואהבת לרעך כמוך (ויקרא יט) ומי שהוא רשע רשאי אתה לשונאו.

פרק ג, לא

אל תקנא באיש חמס.
לעשות כמעשיו אם תראהו מצליח.

פרק ג, לב

כי תועבת ה' נלוז.
מעוות בדרכיו. ואת ישרים סודו. ועם ישרים סודו.

פרק ג, לד

אם ללצים.
אדם נמשך אחריהם לסוף אף הוא יהיה לץ עמהם. ולענוים יתן חן. אם לענוים יתחבר, סוף שיתנו מעשיו חן בעיניהם של בריות.

פרק ג, לה

כבוד חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון.
לעצמו מפריש קלון לחלקו.

הפרק הבא    הפרק הקודם