רשי, משלי פרק דפרק ד, א

שמעו בנים מוסר אב.
הקב"ה.

פרק ד, ב

נתתי לכם.
הנביא מתנבא ומדבר בשליחותו של הקב"ה והרי הוא כפיו.

פרק ד, ג

כי בן הייתי לאבי.
אם תאמר שלמה היה שונא הבריות שהזהירן על הגזל ועל העריות דבר שנפשו של אדם מתאוה להם, לכך נאמר כי בן הייתי וגו' רך ויחיד וגו' שהיה אוהב אותי יותר.

פרק ד, ד

ויורני.
על כך ויוכיחני. ויאמר לי יתמך דברי לבך. ולפי שהוכיחני בדברים אלו לכך אני מזהירכם על כך (רבי יוסף קר"א), דבר אחר: כי בן הייתי לאבי, הנביא אומר בן הייתי להקב"ה שהשרה רוחו עלי, ומצינו שקראו הקב"ה לשלמה בן, שנאמר: אני אהיה לו לאב וגו' (שמו"ב ז). רך ויחיד לפני אמי. לאומתי אני נבחר וחביב כבן רך ויחיד לכך ויורני אבי.

פרק ד, ו

אל תעזבה ותשמרך, אהבה.
אהוב אותה.

פרק ד, ז

ראשית חכמה קנה חכמה.
תחלת חכמתך למוד מאחרים קנה לך שמועה מפי הרב, ואח"כ בכל קנינך קנה בינה, תתבונן בה מעצמך להשכיל הטעמים דבר מתוך דבר.

פרק ד, ח

סלסלה.
חפשה היה חוזר עליה לדקדק בה כמו כבוצר על סלסלות (ירמיה ו), החוזר והולך בכרם ומשיב ידו לבקש את העוללות, ובלשון חכמים מסלסל בשערו.

פרק ד, ט

תתן לראשך לוית חן.
חברת חן כמו לוית חן הם לראשך.

פרק ד, יב

בלכתך לא יצר צעדך.
מי שאינו מרחיק רגליו קרוב ליפול.

פרק ד, יג

החזק במוסר אל תרף.
אחוז בתורה כמו והחזיקי את ידך בו (בראשית כא), וישלח ידו ויחזק בו (שמות ד).

פרק ד, יד

באורח רשעים אל תבא ואל תאשר.
ואל תדרוך כמו באשורו אחזה רגלי (איוב כג), וכן ונבון יבין לאשורו.

פרק ד, טו

פרעהו.
בטלהו. שטה מעליו. סור.

פרק ד, טז

כי לא ישנו.
אינם יכולין לישן.

פרק ד, יח

ואורח צדיקים כאור נוגה.
שהולך ומאיר מעמוד השחר. עד נכון היום. עד חצות היום שהוא בירורו של יום.

פרק ד, יט

דרך רשעים כאפילה לא ידעו במה יכשלו.
פתאום יבא להם מכשול ולא ידעו להזהר ממנו.

פרק ד, כ

בני לדברי הקשיבה וגו'.

פרק ד, כב

למוצאיהם.
לשון מציאה.

פרק ד, כג

מכל משמר.
מכל מה שאמרה תורה השמר נצור לבך (מעבור עליו), בין עבירה קלה בין עבירה חמורה. כי ממנו תוצאות חיים. כי מאותו שהוא קל יהיו לך חיים ושכר גדול אם תקיימנו, כך דרש ר' תנחומא.

פרק ד, כד

הסר ממך עקשות פה.
לא תעשה דבר שילעיזו בו הבריות ויעקימו עליך פיהם. עקשות פה. לשון עקום כמו תם אני ויעקשני (איוב ט) ובמשנה שיניה עקומות ועקושות. ולזות שפתים. עקמימות שפתים שלא ירחיבו הבריות פה עליך.

פרק ד, כה

עיניך לנוכח יביטו.
יסתכלו אל האמת ואל היושר. יישירו נגדך. יסתכלו על הישרה לישר דרכך נגדך.

פרק ד, כו

פלס מעגל רגלך.
שקול דרכך הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה, ואז כל דרכיך יכונו.

פרק ד, כז

אל תט ימין ושמאל.
מן המשקל הטוב.

הפרק הבא    הפרק הקודם