רשי, איכה פרק ה


פרק ה, ד
מימינו בכסף שתינו.
שהיו יראים לשאוב מים מן הנהר מפני האויבים והיינו קונים מהם בכסף.

פרק ה, ה
על צוארנו נרדפנו.
בעול עבודה קשה.
יגענו. לאסוף ממון ונכסים.
ולא הונח לנו. יגיענו בידינו כי האויבים גובים וחוטפים הכל במסים וגולגליות וארנוניות.

פרק ה, ו
מצרים נתנו יד.
דרך אדם הנופל ורוצה לעמוד מושיט יד למי שאצלו לעזור לו ואף כאן למצרים הושטנו יד שיעזרונו.
ולאשור. שישבעונו בלחמם.
נתנו. כמו נתננו דגשות הנו"ן משמשת במקום נו"ן שנייה וכן (דברי הימים א כט) כי ממך הכל ומידך נתנו לך וכן (בראשית לד): ונתנו את בנותינו לכם.

פרק ה, ט
בנפשנו נביא לחמנו.
בסכנת נפשנו היינו מסוכנים כשהיינו מביאים מזנותינו מן השדה מפני חרב המדבר.

פרק ה, י
נכמרו.
נתחממו וכן (שם מג): כי נכמרו רחמיו ובלשון גמרא יש הרבה על הכומר של ענבים מכמר בישרא.
זלעפת רעב. כמו (תהלים יא): ורוח זלעפות, לשון שריפה.

פרק ה, יג
טחון נשאו.
כשהיו האויבים מוליכין אותם בקולרין היו נותנים על כתפיהם ריחיים ומשאות כדי לייגעם, וכן בעץ כשלו, כשל כחם, ולשון כשלון נופל בתשות כח, כמו שנאמר בעזרא (נחמיה ב): ויאמר יהודה כשל כח הסבל וכן (לעיל א): הכשיל כחי.

פרק ה, יז
על זה היה דוה לבנו וגו'.
על המפורש במקרא של אחריו, על הר ציון ששמם ושועלים הלכו בו.

פרק ה, יט
אתה ה'.
ידענו כי לעולם תשב והואיל וכן הוא.

פרק ה, כ
למה לנצח תשכחנו.
הלא נשבעת לנו בך כשם שאתה קיים כך שבועתך קיימת.

פרק ה, כב
כי אם מאוס מאסתנו.
בשביל שחטאנו לא היה לך להרבות קצף עד מאד כאשר קצפת.
השיבנו ה'. מפני שמסיים בדברי תוכחה הוצרך לכפול מקרא שלפניו פעם אחרת וכן ישעיה ותרי עשר וקהלת.

הפרק הבא    הפרק הקודם