רשי, יהושע פרק יאפרק יא, ב

נגב כנרות. דרום גינוסר. ובנפות דור. פלכי דור, קונטדו"ש בלע"ז. מים. מערבה.

פרק יא, ח

משרפות מים. תרגם יונתן, חרצי ימא, שעושין חריצין, ומי הים יוצאין לתוכן, ונשרפין מחום השמש ונעשים מלח.

פרק יא, יג

העומדות על תלם. שלא נהרסה חומתם, כמו יריחו שנפלה חומתה, וכן העי, שנאמר בה (לעיל ח כח), 'וישימה תל עולם שממה'. זולתי את חצור לבדה. במסורת שרפה משה צוה לו ומסר לו כן בראשית רבה וישלח.

פרק יא, יז
ההר החלק. טורא שעיע, מחליק, ההר החלק עד בעל גד במצר המזרחי, ולא הספיק לכבוש בחייו את כל המצר עד הצפון, תוספתא. בעל גד. מישר גד.

פרק יא, יח
ימים רבים עשה יהושע. בגנותו ספר הכתוב, שהיה מתכוון לדחות את כבוש הארץ כדי להאריך ימיו, לפי שנאמר (לעיל א י), ואתה תנחילנה אותם. במדרש תנחומא.

הפרק הבא    הפרק הקודם