רשי, יהושע פרק כא


פרק כא, ה
ולבני קהת הנותרים. הם בני משה, ובני יצהר, וחברון ועוזיאל.
ממשפחת מטה אפרים.
מנחלת שבט בני אפרים נפלו להם אלה הערים, שבכל שבט ושבט נטלו, כמה שנאמר (במדבר לה ח), 'מאת הרב תרבו ומאת המעט תמעיטו איש כפי נחלתו אשר ינחלו יתן מעריו ללוים'.

פרק כא, ט

אשר יקרא אתהן בשם. לפי שלא הזכיר למעלה את שמות הערים שנתנו להם, ולמטה הוא מפרש את שמותם, לכך אמר, אשר יקרא אתהן בשם.

פרק כא, יח

ואת עלמון. ובדברי הימים (א ו מה), 'ואת עלמת', הוא 'בחורים', שיונתן (שמואל ב ג טז) מתרגם אותה, עלמות.

פרק כא, מ

ומגרשיה סביבותיה. אלפים אמה לכל רוח.

הפרק הבא    הפרק הקודם