רשי, יהושע פרק כג


פרק כג, ד
ראו הפלתי לכם. בגורל לנחלה. הנשארים. ליכבש.

פרק כג, יג

ולשוטט בצדיכם. ישוטטו לבוז ולשלול סביבותיכם. ולצננים. לשון מחנות, וכן (יחזקאל כג כד), 'ובאו עליך הצן', כצנה זו המקפת את האדם משלש רוחות, כמה שנאמר (תהלים ה יג), כצנה רצון תעטרנו, תסובבנו, כמו (שמואל א כג כו), 'ושאול ואנשיו עוטרים אל דוד ואל אנשיו', עוטרים, סובבים.

הפרק הבא    הפרק הקודם