רשי, יהושע פרק ד


פרק ד, ב
שנים עשר אנשים. הם שנזכרים למעלה להיות נכונים.

פרק ד, ג

והעברתם אותם עמכם. כמצות משה (דברים כז) לבנות מהם מזבח בהר עיבל ולכתוב עליהם את דברי התורה, ובו ביום באו אל הר עיבל ובנו בהם את המזבח והעלו עולות ושלמים, ואכלו ושתו, וקפלו אותם ובאו ולנו בגלגל.

פרק ד, ה

עברו לפני ארון וגו'. הכנסו עתה בירדן ועברו עד לפני הכהנים.

פרק ד, ז

והיו האבנים האלה. בגלגל לזכרון זה.

פרק ד, ט

ושתים עשרה אבנים. אחרות הקים יהושע בתוך הירדן.

פרק ד, י

עד תום כל הדבר. כמו ששנינו במסכת סוטה (לד א), עודם בירדן אמר להם יהושע דעו למה אתם עוברים את הירדן, על מנת שתורישו את כל יושבי הארץ כו'.

פרק ד, יא

ויהי כאשר תם כל העם לעבור ויעבר ארון וגו'. לא כדרך שעברו האחרים, אלא כמו שמפורש למטה בענין נתקו כפות רגלי הכהנים לאחוריהם אל החרבה, על השפה שנכנסו בה שהיו עומדים אצלה, וחזרו המים לאחוריהם לילך כתמול שלשום, נמצא ארון ונושאיו מצד זה, וכל ישראל מצד זה, נשא הארון את נושאיו ועבר. לפני העם. לעיני העם.

פרק ד, טז

צוה את הכהנים. כאן פירש הכתוב את האמור למעלה, היאך עבר ארון ה' והכהנים לפני העם וגו'. ויעלו מן הירדן. ויעברו אין כתיב כאן, אלא ויעלו, למדנו שעל השפה שהיו עומדין אצלה עלו, ואי אפשר לומר שהיו עומדין אצל שפת הירדן שבמערב, שהרי נאמר למעלה (ג טו), נטבלו רגלי הכהנים בקצה המים, ושם נאמר ויעמדו הכהנים וכל ישראל עוברים.

פרק ד, יח

נתקו כפות רגלי הכהנים. מן המים אל החרבה שאצלם, וישובו המים למקומם, נמצא ארון מצד זה, וישראל מצד זה, נשא ארון את נושאיו ועבר. ועל דבר זה נענש עוזא (שמואל ב ו ז) כשאחז בארון, נושאיו נשא, עצמו לא כל שכן.

פרק ד, כ

הקים יהושע בגלגל. הוא המלון אשר לנו בו הלילה.

הפרק הבא    הפרק הקודם