רשי, שופטים פרק י


פרק י, א
בן דודו. כך שמו.

פרק י, ד

עיירים. (תרגום) עולין, סוסים בחורים. ושלשים עירים להם. ושלשים ערים בלא חומה להם, לכך נקראו עיירים, לשון עיירות.

פרק י, ו

את הבעלים וגו'. שבע עבודת כוכבים נמנו כאן. ויעזבו את ה' ולא עבדוהו. אפילו בשותפות עם אלו.

פרק י, ח

בשנה ההיא. כשמת יאיר. אשר בעבר הירדן. ארץ ראובן וגד וחצי המנשה, שהיו שכניהם.

פרק י, יא

הלא ממצרים. שבע תשועות יש כאן, כנגד שבע עבודות כוכבים שהיו עובדים.

פרק י, יב

ומעון. שם אומה.

פרק י, טז

ותקצר נפשו בעמל. כביכול לא היה רחבת מקום לסבול ולכנס שם צרה שהיה לו בעמל ישראל.

פרק י, יז

ויצעקו. נאספו על ידי כרוז.

הפרק הבא    הפרק הקודם