רשי, שופטים פרק יבפרק יב, א

ויעבור צפונה. ויעבור את הירדן, והלכו לצפון עבר הירדן, אל הגלעד.

פרק יב, ד

כי אמרו פליטי אפרים אתם גלעד. פחותים שבאפרים היו מבזים את הגלעד, ואומרים להם, מה אתם גלעד חשובים בתוך אפרים ובתוך מנשה, כן תרגם יונתן.

פרק יב, ה

וילכוד גלעד את מעברות וגו'. היו שומרים במקום המעברות.

פרק יב, ו

אמר נא שבולת. שבולת הנהר הזה אעבור. ולא יכין לדבר כן. שהיו מגמגמים בלשונם.

פרק יב, ח

אבצן. זה בועז.

הפרק הבא    הפרק הקודם