רשי, שופטים פרק טז


פרק טז, ב
לעזתים לאמר. לאנשי עזה נאמר. ויתחרשו. נהגו עצמן בשתיקה.

פרק טז, ג

ויסעם. ויעקרם ממקומם.

פרק טז, ז

יתרים. חבלים דקים.

פרק טז, ט

ולא נודע כחו. לא הוצרך להתחזק בנתקו אותם.

פרק טז, יא

בעבתים. חבלים גסים.

פרק טז, יג

מחלפות. קווצות, פלוני"ש בלע"ז.
עם המסכת.
עץ שהגרדי מיסך בו את השתי, ושם העץ אנשובל"א. מסכת, אורטר"א בלע"ז.

פרק טז, טז

ותאלצהו. דחקתו, ואין לו דמיון.

פרק טז, יח

ותרא דלילה כי הגיד לה. ניכרין דברי אמת.

פרק טז, יט

ותקרא לאיש. לשלוחן של סרנים.

פרק טז, כא

ויורידו אותו עזתה. מקום תחלת קלקולו. ויהי טוחן. בריחים, מלאכה כבדה. ורבותינו (סוטה י א) פירשו מה שפירשו.

פרק טז, כה

בין העמודים. אשר הבית נכון עליהם.

פרק טז, כו

והמישני. פאנפא"ר בלע"ז, כמו (בראשית כז יב), 'אולי ימושני'.

פרק טז, כח

זכרני נא. זכור עשרים שנה ששפטתי את ישראל, ולא אמרתי לאחד מהם העבר לי מקל זה ממקום למקום. נקם אחת משתי עיני. ושכר עין השנית הנח לי לעולם הבא, וכאן פרע לי שכר אחת מהן.

פרק טז, כט

וילפת. ויאחז, אונברל"א בלע"ז, כמו (רות ג ח), 'ויחרד האיש וילפת', נאחז בזרועות האשה.

הפרק הבא    הפרק הקודם