רשי, שופטים פרק כא


פרק כא, ג
להפקד. להגרע.

פרק כא, ו

וינחמו. שבו לחשוב עליהם מחשבת פליטה.

פרק כא, יב

ארבע מאות נערה בתולה. הושיבום על פי חביות של יין, בעולה ריחה נודף, בתולה אין ריחה נודף.

פרק כא, יד

ולא מצאו להם. לא ספקו להם.

פרק כא, יז

ירושת פליטה. נחלת השבט נשארה ריקנית, הבו עצה שיולידו בנים ויחזיקו בנחלתם הפליטה הנשארת, ולא ימחה שבט מישראל.

פרק כא, יט

מזרחה השמש למסלה. במזרחה של מסילה, שילה בצפונה של בית אל ובדרומה של לבונה, ובמזרחה של מסילה העולה מבית אל שכמה.

פרק כא, כב

לריב אלינו. ללכת אלינו במלחמה. ואמרנו אליהם חנונו אותם. רחמנו עליהם כי אינם יודעים מה לעשות, כי לא לקחנו איש אשתו במלחמה של יבש גלעד אלא לארבע מאות איש מהם, ואם על השבועה אתם מקפידים, לא עון לכם בדבר כי לא אתם נתתם להם את בנותיכם שתהא לכם אשמה בדבר ושלום לכם אל תיראו.

הפרק הבא    הפרק הקודם