רשי, שופטים פרק ה


פרק ה, ב
בפרע פרעות בישראל בהתנדב עם. כשבאו פרצות על ישראל שפרצו בהם אויביהם על עזבם את ה', והתנדב העם לשוב בתשובה, מעתה ברכו את ה' על התשועות שעשה.

פרק ה, ג

אנכי. אנכי. כפול, שמעתי מדרש אגדה (ילקוט שמעוני ב מז), לא קפח הקדוש ברוך הוא שכר תבור וכרמל, שבאו למתן תורה לתת עליהם את התורה וחזרו בבשת הפנים, אמר להם הקדוש ברוך הוא, סוף שאני פורע לכם כפלים, נאמר בסיני (שמות כ ב), 'אנכי ה' אלהיך', בתבור יאמר, 'אנכי'. 'אנכי', נאמר בסיני (שם), 'אנכי ה' אלהיך', בכרמל יאמר, כפול (מלכים א יח לט), 'ה' הוא האלהים, ה' הוא האלהים', בימי אליהו.

פרק ה, ד

ה' בצאתך משעיר. זה מתן תורה, כמה שנאמר (דברים לג ב), 'וזרח משעיר למו', ומה עניינה לכאן, כך אמרה דבורה, קשה היא התורה לפרוש ממנה וטובה היא לדבק בה, שהרי במורא ובגבורה נתנה, ולכך נמסרו ישראל ביד אויביהם על פרישתם הימנה וכשהתנדבו לעסוק בה נושעו, כל זה יש ללמוד מתרגומו של יונתן. נטפו. הזילו טל תחייה.

פרק ה, ה

הרים נזלו. כמים נוזלים נמוגו. זה סיני. כבר מפורש (שמות יט כ) מה נראה בו, עשן כולו, וקול, ולפידים ואש. מפני ה'. והרי זה מקרא קצר זה סיני. מה אירע בו, מפני אשר ירד עליו ה'.

פרק ה, ו

בימי שמגר בן ענת בימי יעל. מלמד שאף יעל שפטה את ישראל בימיה. חדלו ארחות. היו יראים ישראל לצאת לדרכם מפני האויבים והיו הולכים דרך עקלתון בהחבא.

פרק ה, ז

חדלו פרזון. ערי הפרזי שאין להם חומה חדלו מהיות יושבים בהם מפני אויביהם, ונאספו אל ערי המבצר. עד שקמתי. כמו שקמתי, וכן (שופטים ו יז), שאתה מדבר עמי.

פרק ה, ח

יבחר אלהים חדשים אז לחם שערים. כשבחר לו ישראל אלהים חדשים, אז הוזקקו למלחמה בשעריהם, ראו עתה בהתנדבם, אם יראה בישראל מגן ורומח, שצריך להלחם בארבעים אלף ראשי גייסות שהביא הגוי עליהם, וכולם הממם המקום במלחמת הכוכבים (פרק כא) ונחל קישון גרפם. שערים. כמו (דברים יז ב), 'כי ימצא בקרבך באחד שעריך', עיירות.

פרק ה, ט

לבי. אני דבורה לחוקקי ישראל, לאהוב את חכמי ישראל שהתנדבו בעם, לאמר, ברכו את ה' ושובו אליו.

פרק ה, י

רכבי אתנות צחורות. הסוחרים והשרים שירכבו מעתה על אתונות לבנות החשובות, מבלי יראה ודאגת אויביהם, ואותן שיושבין על מדין, לשון דיינים, שהיו יראים לעשות משפט בפרהסיא, וכן תרגם יונתן, דהוו מתחברין למיתב על דינא, ואותן שהולכין רגלי על דרך, שיחו וספרו את התשועה הזאת, אשר מקול המחצצים אתכם, אורבים, ליסטים ומוכסין, היושבין גדודים במערכות לארוב בעברי המים, שם יתנו עתה רוכבי האתונות והולכי על דרך את צדקות ה', ומה הן הצדקות (פרק יא). צדקות פרזונו בישראל שהשקיט את ישראל, לשכון פרזון ולצאת מפוזרים ביחידי, שלא באסיפת עם.

פרק ה, יא

מחצצים. פתר מנחם, עורכי מלחמה וסודרי קרב, וחברו עם (משלי ל כז), מלך אין לארבה ויצא חצץ כולו, לשון גדודים. דבר אחר: מקול מחצצים בין משאבים. כשהייתם הולכים בין משאבים לשאוב מים, הייתם יראים מקול אבנים, חלוקי הנחל, קיזל"ש בלע"ז, שהעובר עליהם נשמע קולם, והייתם יראים שלא ירגישו בכם אויביכם, מעכשיו אין לחוש על זאת, ומשום הכי מצוה עליכם ליתן הודיה לשמו. מחצצים. לשון אבני חלוקי הנחל, כמו (איכה ג טז), ויגרס בחצץ. אז ירדו לשערים. חזרו לערי מושבותם שברחו מהם ליאסף אל ערי המבצר.

פרק ה, יב

עורי עורי דבורה. לשון שבח כפשוטו, התגברי בשירתך. ורבותינו אמרו (פסחים סו ב), מפני שנתהללה ואמרה (פרק ז), עד שקמתי דבורה, נסתלקה הימנה רוח הקודש.

פרק ה, יג

אז ירד שריד לאדירים. ירד. ירדה, כמו (ישעיהו מה א), לרד לפניו גוים, שרידי ישראל רדו באדירי הגוים. ה' ירד לי בגבורים. ירדה לי את גבורי העובד גילולים.

פרק ה, יד

מני אפרים. מן אפרים יצא שורש יהושע בן נון, לרדות בעמלק לחלש אותו לפי חרב, ומחובר מקרא זה לעליון, לפרש, ה' ירד לי בגבורים, את יהושע הקים לרד בעמלק. אחריך. יקום משבט בנימין שאול בן קיש שיגרמנו ויעמם אותו כגחלים עוממות. ויש לפתור, בעממיך, בחיל של מאתים אלף רגלי שבא שאול עליהם. מני מכיר ירדו מחקקים. שרים גדולים שכבשו את האמורי, אשר כבשו (דברים ג ד), ששים עיר כל חבל ארגוב שכבש יאיר.

פרק ה, טו

ושרי ביששכר. שרים שביששכר, הם סנהדראות עוסקין בתורה, (דברי הימים א יא לב), 'יודעי בינה לעתים', הם תמיד עם דבורה ללמד בישראל חק ומשפט. ושרי ביששכר. יו"ד זו טפילה היא ואינה משמשת כלום, והרי היא כיו"ד (תהלים ח ח), 'בהמות שדי', (ירמיהו כב יד), 'וקרע לו חלוני'. ויששכר כן ברק. ושאר העם של יששכר, כן הם עם ברק לכל אשר יצוה. בעמק שלח ברגליו. שלחם בכל שליחותו, ולאסוף את העם ולכל צרכי המלחמה. בפלגות ראובן. אבל בחילוקי לבו של ראובן רבו חקקי לב, תרגום נכלי ליבא, ערמומות, ומה היא ערמומיתו, ישב לו בין משפתי המלחמה לשמוע מי נוצח ויהיה עמו.

פרק ה, טז

שרקות עדרים. לשמוע קול עדרי המלחמה, למי קול ענות גבורה ולמי קול ענות חלושה.

פרק ה, יז

בעבר הירדן שכן. ולא בא אל המלחמה, וכן דן הכניס ממונו בספינות לעמוד ולברוח. ועל מפרציו. לשמור פרצות ארצו.

פרק ה, יח

זבלון עם חרף וגו'. בזה נפשו והפקיר עצמו למות במלחמה עם ברק, וכן נפתלי על מרומי שדה. על הר תבור.

פרק ה, יט

בתענך על מי מגדו. תרגם יונתן, בתענך הוו שרן ומטן על מי מגדו, ראש המחנה בתענך ומגיע עד מי מגידו. בצע כסף לא לקחו. חנם באו לעזרת סיסרא, לא בקשו ממנו שכר.

פרק ה, כ

מן שמים נלחמו. ואף הקדוש ברוך הוא שלח בם צבאיו שאינם רוצים שום שכר. ממסלותם. ראש הכוכב בשמים וסופו בארץ, מכאן אמרו (תנחומא בראשית ה), עוביו של רקיע כאויר שבין שמים לארץ, שהכוכב תקוע ברקיע כמין נגר בדלת, מדת ארכו כעביו של רקיע, ומן המקרא שמעיד ממסילותם נלחמו, אנו שומעין שעוביו של רקיע כגובה שמים מן הארץ.

פרק ה, כא

גרפם. טאטם מן העולם, כמגרפה זו שגורפת את האפר מן הכירה. נחל קדומים. שנעשה ערב לים על זה מימות מצרים, כדאיתא בפסחים (קיח ב). תדרכי נפשי. ברגלים את עוז גבורי כנען.

פרק ה, כב

הלמו עקבי סוס. נשתלפו טלפי סוסיהם, שהיה חום הכוכב מרתיח את הטיט והציפורן נשמטה, כמו שמולגין את הרגלים ברותחין והטלפים נשמטים, מתוך שנשתלפו נהלמו הרגלים. מדהרות דהרות אביריו. שהיו מרקידים את סוסיהם במלחמה, כמו (נחום ג ב), וסוס דהר, הוא לשון הרקדת הסוס.

פרק ה, כג

אורו מרוז. אמרי לה כוכבא הוה, ואמרי לה גברא חשיבא הוה (מועד קטן טז א), והיה סמוך למקום המלחמה ולא בא. אמר מלאך ה'. אמר ברק בשליחותו של הקדוש ברוך הוא. יושביה. היושבים בארבע אמות שלו (שם), בארבע מאות שפורי שמתיה ברק למרוז. לעזרת ה'. כביכול, שמי שהוא עוזר את ישראל, כעוזר את השכינה.

פרק ה, כד

מנשים באהל. שרה, שנאמר בה (בראשית יח ט), 'הנה באהל', רבקה, שנאמר בה (שם כד סז), 'ויביאה יצחק האהלה', רחל ולאה, שנאמר בהן (שם לא לג), 'ויצא מאהל לאה וגו''. מנשים באהל תבורך. יעל. למה. הן ילדו וגידלו, ואם לא יעל הרי הרשע הזה בא ומאבדן, כך הוא בבראשית רבה (מח טו). דבר אחר, אף יעל היתה יושבת אהלים, לפיכך הזכיר אותה בברכת אהלים.

פרק ה, כה

חלב נתנה. לדעת אם לבו עליו שיבין בין טעם מים לטעם חלב, כן תרגם יונתן. בספל אדירים. בספל ששותין בו מים, שהמים נקראו אדירים, שנאמר (שמות טו י), 'במים אדירים'.

פרק ה, כו

להלמות עמלים. סיסרא, שהיה עמל ויגע. מחקה. לשון חיקוי. ומחצה. לשון מחץ. וחלפה. יוצא מצד אחר.

פרק ה, כח

ותיבב. לשון דבור, כמו (ישעיהו יז יט), ניב שפתים. ורבותינו פירשוהו (ראש השנה לג ב), לשון גניחה, כתרועה, דמתרגמינן יבבא (ויקרא כג כד). ואני אומר, לשון ראייה, כמו
(זכריה ב ב), בבת עיני, וכן חברו מנחם. אשנב. חלון.

פרק ה, כט

חכמות שרותיה תעננה. החכמות שבשרותיה, לכך נקוד חי"ת פת"ח, חַכמות שהוא שם דבר נקוד חט"ף קמ"ץ, כמו (משלי יד א), 'ראמות לאויל חָכמות', וזה נקוד חכמות, וכן (שם יד א), 'חכמות נשים בנתה ביתה', חכמות שבנשים. תענינה. דגשות של נו"ן משמשת במקום נו"ן שלישית, ופתרונו תענינה אותה, דגשות נו"ן משמשת במקום אותה, כמו (ויקרא ו יד), 'מרבכת תביאנה'. אף היא תשיב אמריה. תנחומין לעצמה, מה אני מתמה תמיה על עכוב בני.

פרק ה, ל

הלא ימצאו יחלקו שלל. והוא מעכבן. רחמתים לראש גבר. מענים נשים יפות בישראל, וכל איש מהם יש לו במטתו שתים ושלש נשים.

פרק ה, לא

כן יאבדו. דבורה אמרה, תנחומין של הבל הן לה, כן יאבדו כל אויביך ה', כאשר אבד הוא. ואהביו כצאת השמש בגברתו. לעתיד לבא, (ישעיהו ל כו), שבעתים כאור שבעת הימים, שהיא על אחת שלש מאות וארבעים ושלש כמספר ארבעים ותשע שביעיות. ותשקט הארץ. אין זה מדברי דבורה אלא מדברי כותב הספר.

הפרק הבא    הפרק הקודם