רשי, שופטים פרק ח


פרק ח, ב
מה עשיתי עתה ככם. מה חשוב מה שעשיתי בתחילתו, כְּמה שעשיתם אתם בסוף. הלא טוב עללות. שבאו לידכם בסוף מתחלת הבציר שבצרנו אני ומשפחתי, שהרי בידכם נתן ה' את המלכים.

פרק ח, ג

ומה יכלתי. לעשות שיהא חשוב כמעשה שלכם.

פרק ח, ד

עבר הוא ושלש מאות האיש. עוברים את הירדן אחרי זבח וצלמונע שעברו את הירדן תחלה, והיו משחיתים מעבר לירדן את ארץ ראובן וגד ומנשה, ועבר שם כדי לנקום אף בהם.

פרק ח, ה

לאנשי סכות. ישראל היו.

פרק ח, ו

הכף זבח וצלמנע בידך. שאתה מתפאר שהצלתנו מיד מדין.

פרק ח, ז

הברקנים. רוכני"ש בלע"ז.

פרק ח, י

בקרקר. שם מקום.

פרק ח, יא

דרך השכוני באהלים. דרך ארץ קדר וערב השוכנים במדבר באהליהם, שרועים מקנה תמיד ואין דרים בבתים. מקדם לנבח ויגבהה. שהם ערי ישראל, ולא רצה לילך שם אלא דרך עקלתון, כדי שלא ירגישו בהם, ויהומם פתאום.

פרק ח, יג

מלמעלה החרס. עד שלא שקעה השמש, בעוד החמה נראית גבוה.

פרק ח, טז
וידע בהם. [תרגום] ותבר בהון.

פרק ח, יח
אחד כתאר בני המלך. יונתן תרגם, אחד היה בהם שתוארו כתואר בני המלך. ויש לפותרו, כמוך כמוהם, תואר אחד לכם, כי כתואר בני מלכים היו.

פרק ח, כ

ולא שלף הנער חרבו. להורגם, שהיה ירא מהם.

פרק ח, כא

השהרנים. לוינט"ש בלע"ז, של זהב.

פרק ח, כו

השהרנים והנטיפות. תרגום ענקיא וכלילא.

פרק ח, כז

ויעש אותו גדעון לאפוד. להיות לזכרון על תשועה גדולה, לראות כמה היה חילם כבד שבנזמי חשוביהם היה כל הזהב הזה. ויזנו כל ישראל אחריו. לאחר מיתת גדעון.

פרק ח, לג

בעל ברית. כך שמו.

פרק ח, לה

ולא עשו חסד וגו'. שהרגו את בניו, כמו שכתוב בענין (להלן ט ה).

הפרק הבא    הפרק הקודם