רשי, שופטים פרק ט


פרק ט, ד
ופוחזים. בהולים במעשיהם לעשות בלא תבונה.

פרק ט, ו

עם אלון מצב. [תרגום] מישר קמתא. מישור שהיו בו מצבות.

פרק ט, ח
הלוך הלכו העצים. משל הוא. לזית. עתניאל בן קנז (שופטים א יג), הבא משבט יהודה שנקרא זית, שנאמר (ירמיהו יא טז), 'זית רענן יפה פרי תואר וגו''.

פרק ט, ט

דשני. לשון שומן.

פרק ט, י

לתאנה. דבורה.

פרק ט, יא

את מתקי. דבש דבורים.

פרק ט, יב

לגפן. גדעון, שהוא מזרע יוסף (שופטים ו יא), שנאמר בו (בראשית מט כב), 'בן פורת', (ותרגם שם אונקלוס,) כגופן דנציב וכו'.

פרק ט, יג

המשמח אלהים. שאין אומרים הלוים שיר של הקרבן אלא על הנסכים.

פרק ט, יד

אל האטד. ספינ"ה בלע"ז.

פרק ט, טו

אם באמת. שאני הגון למלכות.

פרק ט, כב

וישר. על כרחם נהג רבנות ובגאוה.

פרק ט, כג

רוח רעה. שנאה, שלנ"ש בלע"ז.

פרק ט, כו

געל בן עבד. מאומה אחרת היה.

פרק ט, כז

ויעשו הלולים.
(תרגום) ועבדו חנגין.

פרק ט, כח

מי אבימלך ומי שכם. מי אבימלך להיות שר על שכם ומי שכם להיות עבדים לאבימלך, הלא בן ירובעל היה אבימלך מן עפרת אבי העזרי (לעיל ו יא). וזבול פקידו. וזה פקיד העיר ששמו זבול, פקידו של אבימלך הוא, ואדוניו אין לו משפט מלוכה בעיר ואף פקידו אינו כלום. עבדו את אנשי חמור. אם באתם לקנות לכם אדונים, באו ועבדו את אנשי חמור, שהיה נשיא הארץ מקדם (בראשית לד ב). ומדוע נעבדנו. לאבימלך.

פרק ט, כט

ויאמר לאבימלך. ויאמר געל בפני זבול, הודיע לאבימלך. רבה צבאך וצאה. מן המקום שאתה שם, ונראה את גדולתך.

פרק ט, לא

בתרמה. כמו במרמה, בתרמית, כלומר, בלט ובסתר.

פרק ט, לד

ארבעה ראשים. ארבע כתות.

פרק ט, לז

מעם טבור הארץ.[תרגום] מן תוקפא דארעא, מהר הגבוה שבכולם. אלון מעוננים. (תרגום) מישר מעוננים.

פרק ט, מב

ויצא העם השדה. אנשי שכם. ויגידו. המגידים לאבימלך, שיצאו בני העיר אל השדה לעשות חפציהם.

פרק ט, מד

פתח שער העיר. שלא יוכלו ליכנס.

פרק ט, מו

צריח. יער שכפו אילנות ופסגים סביב סביב, וקורין אותו פלייש"ר בלע"ז. בית אל ברית. אותו צריח היה של בעל ברית, שם של עבודת כוכבים שלהם, וצלמון (פרק ט, מח), יער היה שם. ויש פותרין, צריח, ווש"ש בלע"ז שעושין בקרקע.

פרק ט, מח

שוכת עצים. ענף עצים.

פרק ט, נג

פלח רכב. חתיכת אבן של ריחים העליונה הקרויה רכב. ותרץ. ותרוצץ.

פרק ט, נד

פן יאמרו לי. פן יאמרו עלי.

הפרק הבא    הפרק הקודם