רשי, שמואל א פרק כז


פרק כז, א
עתה אספה יום אחד. שמא יארוב ויבא עלי פתאום.

פרק כז, ה

ולמה ישב עבדך וגו'. ואהיה לך למשא.

פרק כז, ז

ימים וארבעה חדשים. מיעוט ימים שנים, ואי אפשר לפרש ימים זה שנה, שהרי לא הלך דוד אצל אכיש עד שמת שמואל, ושאול לא מלך אחר מיתת שמואל אלא ארבעה חדשים, כמו ששנינו בסדר עולם. וגם ממנין שנותיו של עלי, ועשרים שנה שהיה הארון בקרית יערים, הרי ששים שנה, צא מהם חמשים ושתים של שמואל, ושנה אחת לעיבורו עם ארבעה חדשים הללו, ושבע שנים שמלך דוד בחברון קודם שהביא את הארון מקרית יערים, נמצא שלא מלך שאול אחר מיתת שמואל, יותר מארבעה חדשים.

פרק כז, ח

ויעל דוד. לשון הוה, הוא תמיד היה רגיל בכך. בואך שורה. [תרגום] מן מעלנא דחגרא.

פרק כז, י
אל פשטתם. למ"ד מתחלפת בנו"ן, כמו 'ויעש לו נשכה' בספר עזרא (נחמיה יג ז,) כמו לשכה.

הפרק הבא    הפרק הקודם