רשי, שמואל א פרק כח


פרק כח, ג
ושמואל מת. הרי כבר נאמר וימת שמואל, אלא לפי שבא לדבר בשאול שהוצרך לדרוש בבעלת אוב, פתח ואמר ושמואל מת, שאילו היה קיים, ממנו היה שאול דורש, ושאול הסיר האובות, והוצרך לבקש אשה בעלת אוב. ויספדו לו כל ישראל ויקברוהו ברמה ובעירו. (תרגום) וספדו עלוהי כל ישראל וקברוהי ברמתא וספדו עלוהי אנש בקרתיה. ובעירו מוסב על ויספדו לו, ספדוהו ברמה כשקברוהו, וספדוהו איש בעירו.

פרק כח, ו

גם באורים. לפי שהרג נוב עיר הכהנים, לא נענה.

פרק כח, ח

ויתחפש שאול. שינה בגדיו, וכן (מלכ"א כב ל,) התחפש ובא במלחמה, וכן (איוב ל יח,) 'ברב כח יתחפש לבושי', וכן תרגם יונתן: ואשתני שאול. ויבאו אל האשה לילה. יום היה, אלא מתוך צרתם היה דומה להם לילה, כך דרש רבי תנחומא (פרשת אמור ב).

פרק כח, ט

מתנקש. מבקש תקלה.

פרק כח, יב

ותזעק בקול גדול. שראתהו עולה שלא כדרך העולים, שהמעלה בזכורו, עולים רגליהם למעלה, וזה עולה ראשו למעלה, בשביל כבודו של שאול (תנחומא שם).

פרק כח, יג

אלהים ראיתי עולים מן הארץ. מלאכים שנים, משה ושמואל, שנתיירא שמואל שמא אני מתבקש בדין, והעלה משה עמו (כדאיתא בחגיגה ד ב).

פרק כח, יד

מה תארו. שלשה דברים נאמרו באוב, המעלה אותו, רואהו ואינו שומע קולו, והנשאל לו, שומעו ואינו רואהו, ולפיכך שאל מה תארו, ואחר, לא רואהו ולא שומעו תנחומא שם. והוא עוטה מעיל. שהיה רגיל ללבוש מעיל, שנאמר (לעיל ב יט,) 'ומעיל קטן תעשה לו אמו', ובמעילו נקבר, וכן עלה, וכן לעתיד לבא יעמדו בלבושיהם (תנחומא שם).

פרק כח, טו

הרגזתני. החרדתני. גם ביד הנביאים גם בחלומות. אבל באורים ותומים לא אמר לו, ואף על פי ששאל בהם כמו שאמור למעלה, שהיה בוש ממנו על שהרג נוב עיר הכהנים. ואקראה לך. לשון ואזעק אחריך, כמו (שמו"ב א ו,) 'נקרא נקראתי בהר הגלבוע', וכמו (שם כ א,) 'ושם נקרא איש בליעל', הוצרכתי להיות נקרא אליך, שתודיעני מה אעשה.

פרק כח, טז

ולמה תשאלני. הרי שאלת מן הנביאים החיים. ויהי ערך. [תרגום] והוה בסעדיה דגברא דאת בעיל דבביה. ערך. לשון שונא. וכמה יש במקרא, (ישעיהו יד כא) ומלאו פני תבל ערים, (מיכה ה יג). והשמדתי עריך. (דניאל ג מט) 'חלמא לשנאך ופשרה לערך'.

פרק כח, יז

לרעך לדוד. ובחייו לא הזכיר לו שמו, אלא 'ונתנה לרעך הטוב ממך' (לעיל טו כח,) לפי שהיה ירא ממנו שלא יהרגנו, לפי שמשחו למלכות (תנחומא שם).

פרק כח, יט

אתה ובניך עמי. במחיצתי.

פרק כח, כד

עגל מרבק. (תרגום) עגל פטים.

הפרק הבא    הפרק הקודם