רשי, שמואל א פרק כטפרק כט, ג

מיום נפלו. מיום חנייתו עלי.


הפרק הבא    הפרק הקודם