רשי, שמואל א פרק לא


פרק לא, א
ופלשתים נלחמים בישראל. כאדם האומר נחזור לענין ראשון.

פרק לא, יא

וישמעו אליו. כמו עליו, על שאול.

פרק ל, יב

וישרפו אותם שם. [תרגום] וקלו עליהן כמא דקלן על מלכיא תמן, כדתנן: (עבודה זרה יא א) שורפין על המלכים ולא מדרכי האמורי.

הפרק הבא    הפרק הקודם