רשי, שמואל א פרק ח


פרק ח, ג
ויטו. הם עצמם. ויטו. דבר אחר: דהיינו המשפט. ורבותינו אמרו (שבת נו א,) לא חטאו בני שמואל, אלא לא הלכו בדרכי אביהן, שהיה מחזר בכל מקומות ישראל ושופטן בעריהן, והם לא עשו כן, כדי להרבות שכר לחזניהם ולסופריהם.

פרק ח, ו

וירע הדבר. לפי שאמרו לשפטנו ככל הגוים.

פרק ח, ט

העד תעיד בהם. התרה בהם, שתהא אימת מלכם עליהם.

פרק ח, יב

ולעשות כלי מלחמתו. לעשות אותם אומנים ונפחים ונגרים.

פרק ח, יג

לרקחות. מתקנות מרקחים ובשמים, לתמרוקי נשיו.

הפרק הבא    הפרק הקודם