מנחת שי, בראשית פרק י


פסוק ב
ותבל. בשם ס' ירושלמי כתוב ותובל אך בכל הספרים חסר וא"ו ובשלש נקודות וכ"כ הרמ"ה ז"ל את תובל קין מלא וא"ו כתיב ודכותא ואחות תובל קין ומס' עליה ד' מלאים ולא מסיימי ולפום נוסחי דיקי לא אשכחן באורייתא מלאים לבד מהלין תרי וחד חסר ויון ותבל דבני יפת דכולהו נוסחי דאתו לידן חסר וא"ו כתיב.

פסוק ג
ותגרמה. חסר וכן הוא בהללי ובמסורת וכן כתב הרמ"ה ז"ל.

פסוק ה
בארצתם איש ללשנו. כתב הרמ"ה ז"ל בארצתם חסר וכל אורייתא דכותא חסר עכ"ל ומלת ללשונו חסר בכל הספרים שלנו גם כי בשם הללי יש חילוק וכ"כ הרמ"ה ז"ל על זה חסר וא"ו כתיב וכל לשני באורייתא דכותא חסר.

פסוק ו
ובני חם כוש. כתב א"ת טעה המדפיס שעשה פה פסקא. אעפ"י שגם בהללי יש כאן פרשה כי בכל ס"ת וירושלם ואשכנז אין כאן פרשה כלל ולא כהרמב"ם ולא כמאירי ז"ל.

פסוק ז
סבא. בפשט לא בגלגל וכ"כ א"ת.

וסבתה. בשם ס' הירושלמי באל"ף ובכל הספרים שלנו בה"א וכ"כ הרמ"ה ז"ל וסבתה ורעמה ה"א בסוף תיבותא כתיב.

ורעמה. המ"ם רפה בס"ס וכן רעמה.

פסוק ט
כנמרד גבור ציד. דין לחוד מלא וא"ו באורייתא בלישנא וקדמאה דפסוק זה כל שארא חסרים.

כנמרד גבור ציד. בלא מקף.

פסוק י
וכלנה. ברוב ספרי ספרד הנו"ן בצירי וכ"כ א"ת ועיין עמוס וי"ו.

פסוק יא
ואת רחבת. חסר דחסר ברובא דנסחי דיקי ומסור עליו לית חסר.

פסוק יב
ואת רסן. הוא"ו בגעיא.

רסן. זקף קטן ברי"ש וכ"כ א"ת.

פסוק יד
ואת פתרסים. הוא"ו בגעיא.

פסוק יז
הערקי. הה"א בקמץ וא"ת כתב שבקצת ספרים בפתח.

פסוק יט
גררה. הגימ"ל רפה.

ואדמה. בוא"ו.

וצבים. וצבוים ק' ובשם ס' ירושלמי כתיב בתרי יודי"ן ובכל הספרים שלנו חסר דחסר וכ"כ הרמ"ה ז"ל ד' קרי כתיב דין חסר דחסר כתיב חסר וא"ו וחסר יו"ד תנין וק' וצבוים ותלתא כתיב חסר וא"ו ומלאים תרי יודי"ן חד ק' וחד לא ק' ושמאבר מלך צביים וחברו בפ' לך לך מלך אדמה ומלך צביים וק' צבוים ודכותא אדמה וצביים אשר הפך דנצבים הדין תלתא כתיבי בתרין יודי"ן וחסר וא"ו.

פסוק כ
אלה בני חם. וכן אלה בני שם שבסמוך הבי"ת רפה ואין כאן דין אתי מרחיק לפי שמלת בני סמוכה לשאחריה כמו שכתוב בפרשת פנחס על פסוק אלה בני גלעד.

פסוק כו
חצרמות. כתב הרמ"ה מלה חדא והרי"ש בשוא וכן הכריע א"ת ועיין ד"ה א'.

פסוק כח
ואת עובל. מלא וא"ו ובד"ה ביו"ד.

אבימאל. חדא מלה כתיב וכל אורייתא דכותא.

פסוק ל
ספרה. הפ"א בקמץ.

פסוק לא
אלה בני שם למשפחתם ללשנתם בארצתם לגויהם. בהעתק הללי כתוב בגויהם בבי"ת וכן תרגם אונקלוס בעממיהון ובכל הספרים כתוב לגויהם בלמ"ד וכן דקדק יונתן בן עוזיאל תרגם זה בלמ"ד. וכן מסורת מצאתי כתיבת יד נמסר על זה בלמ"ד ושאר בארצתם בגויהם וכן כתב הרמ"ה ז"ל. אלה בני חם למשפחתם ללשנתם בארצתם בגויהם. מלא וא"ו וחסר גם יו"ד ודכותא לגויהם דאלה בני שם וכל לישנא בגויהם באורייתא דכותא כתיב.

פסוק לב
נפרדו הגוים. דגש בגימ"ל.

הפרק הבא    הפרק הקודם