מנחת שי, בראשית פרק יא


פסוק ב
וימצאו בקעה. הוא"ו במאריך לב"א וכן הוא במדוייקים.

פסוק ג
לאבן. הלמ"ד נקודה בשוא חזקוני.

פסוק ד
בשמים. רפה הבי"ת.

ונעשה לנו. השי"ן בלא מאריך.

פסוק ה
וירד ה' לראת. בשם העתק הללי מלא והרמ"ה ז"ל כתב ע"פ לראות מה יקר' לו מלא וא"ו כתיב וכל אורייתא דכותא מלאים בר מן ג' חסרים ולא יוכל לראת דוכסה את עין הארץ וירד ה' לראת ויאמר לא תוכל לראת את פני וכן הוא במסורת הדפוס ריש פ' בא אל פרעה וכ"כ במנחת כהן.

בני האדם. דגש בבי"ת.

פסוק ו
החלם. הה"א בפתח חזקוני.

פסוק כו
ויחי תרח. במקף.

פסוק לא
ואת לוט. האל"ף בסגול ובמקף ובלא קדמא.

בן בנו. בזקף קטן לא ברביע.

שרי. הרי"ש בפתח
פסוק לב
בחרן. כתב רש"י נו"ן הפוכה וכו' וכן כתוב במסורת הדפוס וכתב אור תורה שלא ידע מאי הפוכה כי בכל הספרים היא ישרה בלי שום שינוי ובספר קדמון מצא שיש בראשה תג ומסור עליו דאקים ראשיהן י"ז באורייתא ואולי זהו הפוכה כי כשתהפכנה יראה התג ברגל הנו"ן עכ"ל. ול"נ שההפוך האמתי הוא מה שמצאתי בס' תאגי וגם בתיקון ס"ת ישן כזה בחרן וכתוב בריש ס' תאגי שיש בתורה י"ז נוני"ן כצורה זו דלא צייני ועקים רישיהון לבתריהון וכן מצאתי א' לא' למצוא חשבון ור' עקיבה בן יוסף שהיה דורש כתרי אותיות היה קורא לנו"ן זו ן' מגולגלת ודרש עליה שכל מי שיש בידו ענוה ושפלות המות הקב"ה מגדלו ומנחילו חיי העה"ב שאין לך מדה טובה בעולם כענוה ויראת חטא ובדפוס קטן מסביוניטא היא הפוכה ממש ושיבוש הוא. ועיין מה שכתב בזה הרשב"א ז"ל בתשובה הביאה מהר"י קארו בטור י"ד סוף סימן רע"ה ורבינו בחיי.

הפרק הבא    הפרק הקודם