מנחת שי, בראשית פרק יז


פסוק ב
ובינך. בס' ר"מ מלא ובס' ר"ג הוגה וכבר הכרעתי לעיל שזהו מהחפרים יו"ד תניינא.

פסוק ה
כי אב המון. כל אב קמץ בכל קריא בר מן חד פתח כי אב המון גוים.

פסוק ו
והפרתי. חסר יו"ד כתיב ומס' עליה לית כותיה וחסר מכלל דשאר אורייתא והפריתי מלא יו"ד כתיב ונוסחי דייקי נמי הכין סלקי ותרין מלאים וסימן והפריתי אותו דולישמעאל שמעתיך והפריתי אתכם דאם בחקתי ומסרה דמסיר עליהון תלתא תרין חסרים וחד מלא טעותא הוא דנוסחי דיקי במסורת קדמיתא סלקי הרמ"ה ז"ל וכן הוא במסורת דילן הכא ובפ' בחקתי. ממך. מ"ם שניה בדגש.

פסוק ז
והקמתי. חסר דחסר כחברו דלעיל וכן הוא בהעתק מס' הללי וכ"כ הרמ"ה ז"ל וז"ל והקמתי את בריתי אתך קדמאה דנח חסר דחסר כתיב בנוסחי דייקי חסר יו"ד וחסר וא"ו וכל הקמתי והקמתי באורייתא דכותא חסר דחסר בר מן חד והקימתי מלא יו"ד וחסר וא"ו כתיב וסימן והקימתי דופניתי אליכם (פ' בחקתי) וכל שאר חסר דחסר כתיב עכ"ל.

פסוק ח
את ארץ מגריך. בספר ר"ג מגוריך ובכל הספרים חסר וא"ו וכן מס' הרמ"ה ז"ל את ארץ מגריך חסר וא"ו ומלא יו"ד וכל מגריך באורייתא דכותא.

פסוק יג
המול ימול. בתיקון ס"ת ישן כתוב המול ימול ס"א המל על שם המדרש המל ימול ואין המסורת מוכיח ע"כ. ועיין מ"ש בפ' וישלח סימן ל"ד שהמסורת מוכיח שהוא מלא עוד כתב הרמ"ה ז"ל המול לכם כל זכר מלא וא"ו כתיב ודכותא המול ימול יליד ביתך ובירושלמי פ' ר"א דמילה המל ימול מכאן לישראל ערל שלא ימול ואין צריך לומר עכו"ם ערל עיין אגדות ירושלמיות שבקונטריס אחרון מהילקוט דפוס סלוניקי סימן ס"ד אבל בב"ר פ' מ"ו המול ימול מכאן למוהל שהוא מהול ופי' בעל מתנות כהונה המול ימול קרי ביה המל ימול יהא נמול ורש"י פי' בפ' אין מעמידין המול ימול קרי ביה המל ימול מי שהוא מהול ימול אחרים.

פסוק טז
יהיו. בלא דגש ביו"ד.

פסוק יז
ויצחק. החי"ת בקמץ ומה שכתוב במקרא גדולה חד מן י"ב פתח באתנחתא דספרא טעות כי לא נמנה זה עמהם כ"כ א"ת.

מאה שנה. במקצת ספרים כתיבת יד הטעם באל"ף ובלא מקף בין שתי המלות וכן כתב אור תורה שהוא מלרע בכל ספרי ספרד.

פסוק יט
אשתך. בטעם רביע.

והקמתי את בריתי אתו לברית עולם לזרעו אחריו. כתוב במקרא גדולה כן הוא לזרעו אחריו. ע"כ לאפוקי דלא לכתוב ולזרעו בוא"ו וכן מצאתי בס' ישן כ"י יש ספרים שכתוב ולזרעו אבל לא מצאתי כך בספר אספמיא ע"כ.

פסוק כ
והרביתי. בתיקון ס' תורה ישן כתוב והרביתי בספרים מדוייקים והרבתי חסר ע"כ. והרמ"ה ז"ל כתב והרביתי אותו דולישמאל שמעתיך מלא יו"ד כתיב וכל אורייתא דכותא.

שנים עשר נשיאם. חסר יו"ד האחרונה. עיין רבינו בחיי ועיין מ"ש ביהושע י"ז.

פסוק כא
לך שרה. בלא פסק באמצע.

פסוק כג
וימל. צ"ל הגרי"ש ביו"ד כי הוא מלעיל.

פסוק כז
ומקנת כסף. במקף והמ"ם בלא מאריך.

נמלו. המ"ם דגושה.

הפרק הבא    הפרק הקודם