מנחת שי, בראשית פרק כג


פרשת חיי שרה

פסוק א
חיי שרה. פתוחה.

פסוק ג
ולבכתה. הכ"ף זעירא.

פסוק ד
גר ותושב. לפי הנראה בחילופין אין במלת גר מאריך לבן אשר וכן מצאתי בקדמון.

פסוק ו
נשיא אלהים אתה. כתב החכם לונזאנו שאין פסק אחר מלת אלהים ובאמת כי גם אני מצאתי כן בכמה ספרים כתיבת יד מדוייקים ואולם בספר אחד כ"י ישן נושן הוא בפסק ונסחא ישרה היא בעיני ודוגמא בפרשת ואתחנן בפסוק כי שאל נא וגו' אלהים אדם. ובילקוט פרשת משפטים רמז שנאמר בשם מס' סופרים נשיא אלהים אתה קדש אבל במסכת סופרים שאצלינו ליתיה.

קבר. במקרא גדולה נכתב מלא והמדפיס כתב עליו לית ומלא וטעות הוא כי כולם חסרים בתורה וכן כתבו הרמ"ה ז"ל ובעל מנחת כהן. וז"ל הרמ"ה ז"ל קבר את מתך חסר וא"ו כתיב וכל אורייתא דכותא חסר ודכותא בלישנא מקבר מתך חסר וא"ו כתיב ודכותא לקבר את מתי מלפני וכל לקבר באורייתא דכותא חסר ומסר עליה כולהון חסרים.

את מתך. בלא יו"ד אחר התי"ו ואף על גב דמלתא דפשיטא היא איצטריכנא למיכתב לה משום מאי דאמרינן בב"ר פ' נ"ח קבר את מתך מתים הרבה וכתב בעל יפה תואר נראה דדריש אם למקרא כאלו כתיב מתיך ביו"ד. ועיין עוד שם סימן ז'.

פסוק ז
ויקם אברהם וישתחו. חלוף בטעם. קדמאה
ויקם אברהם מעל תניינא וַיקם אברהם וישתחו וסימן מעל לעיל וישתחו מלרע.

פסוק ט
ויתן לי. ברוב ספרי ספרד ברביע לא בשני גרישין.

בכסף מלא. בספרים כתיבת יד ובדפוסים ישנים בקדמא אזלא לא בגלגל וברביע.

בתוככם. מלא וא"ו כן הוא בהעתק הללי ובספרים כתיבת יד ודפוס קדמון וכן הוא בהרמ"ה ז"ל וזה לשונו בתוך המים מלא וא"ו כתיב וכל לישנא דתוך באורייתא דכותא מלא נשיא אלהים אתה בתוכנו מלא וא"ו כתיב בתוככם לאחזת קבר מלא וא"ו כתיב וכל אורייתא דכותא בר מן ב' חסרים וא"ו וסימן הסרו את אלהי הנכר אשר בתככם ונאחזו בתככם בארץ כנען וכל שאר מלאים. אשר סביבותיה נתן בתוכה מלא וא"ו כתיב וכל אורייתא דכותא מלא והוצאתי את בני ישראל מתוכם מלא וא"ו כתיב וכל לישנא דתוכם באוריתא דכותא מלא.

פסוק י
ועפרון ישב. ר' יצחק אמר ישב כתיב אותו היום מנו אותו ארכים טרטינוס פי' שר השרים. דלא יהי בר נש רב זבין מן בר נש זעיר ב"ר פ' נ"ח וע"ש ביפה תואר סימן ח' בפ' מ"ח סימן וא"ו ובזוהר דף קכ"ז.

ויען. בתרסא לבד בנו"ן וכן ארץ שבסמוך.

פסוק טז
וישקל אברהם לעפרן. כל עפרון שבענין מלא וא"ו חוץ מזה והוא תניינן בפסוק וכן אמרו בילמדנו ריש פ' בהר סיני ופ' ראה בפסקא דעשר תעשר ובב"ר פ' נ"ח ובש"ר פ' ל"א נבהל להון זה עפרון איש רע עין שהכניס עין רעה בממונו של אברהם ולא ידע כי חסר יבואנו שחיסרו הכתוב וא"ו. ר"ע עי"ן בגימטריא עפרן עיין יפה תואר ב"ר שם סימן ט' ומ"ש בירמיה ל"ה בס"ד.

פסוק יט
המכפלה על פני ממרא. לית דחסר אשר ומטעים ביה ולשון מס' בקבורת שרה על פני ממרא בקבורת אברהם אשר על פני ממרא.

פסוק כ
לאחזת. הזי"ן בדגש.

הפרק הבא    הפרק הקודם