מנחת שי, בראשית פרק כח


פסוק ה
את יעקב. הקו"ף בזקף קטון והבי"ת בלא פשט.

פסוק ו
וירא עשו. ברביע.

בברכו. הבי"ת בקמץ רחב ובמאריך בכל הספרים והרי"ש בשוא לבדו במקצתן. ומקצתן בשוא ופתח וכבר כתבתי מזה בריש פרשת לך לך.

פסוק ט
את. במקף.

מחלת. הנוסחא בספרים מדוייקים ובדפוס קדמון המ"ם בקמץ וכן כתב אור תורה. והחי"ת בשוא ופתח בכל הספרים והמדפיס כתבו בשוא לבדו וכבר השיג עליו בעל אור תורה.

פרשת ויצא
פסוק י
ויצא. בספר תגי ויצא יעקב סדור ולא פתוח ולא סתום תרתין פרשייתא אית באורייתא דלית להון פסיקא לא פתוח ולא סתום. ויצא יעקב ויחי יעקב ע"כ. וכתוב בהגהה מיימונית פ"ח מהלכות ספר תורה מה שכותבים מקצת נקדנים ב' פרשיות בתורה דלית פיסקא ברישייהו. ויצא. ויחי. לא כוונו כי בתחילת ויצא יש פ' סתומה כדאיתא בב"ר בויחי יעקב מפני מה פרשה זו סתומה מכל פרשיות שבתורה וכו' ואילו בויצא לא הזכירו מזה כלום. וכן בדקתי בספרי אספמייא אשר יצא להם שם במעלותם ואין לפקפק בהם עכ"ל. וכן כתב הרב מזרחי ריש פרשת ויחי והאמת הוא כי מה שכתבו על פרשת ויצא אין בה פיסקא ר"ל בגווה ופרשת ויחי ר"ל ברישא וכתב אור תורה שכן מצא בכל ס"ס ומצריים והללי. ועיין מה שאכתוב בריש פרשת ויהי מקץ.

מבאר שבע. במקרא גדולה השי"ן בפתח וכתוב שם חד מן פתחים דספ' עכ"ל ובכל הספרים בקמץ וכן דינו מפני ההפסק וכן כתב אור תורה שָׁבַע השין בקמץ ובס' חתן דמים כתוב דשין שבע בסגול והרבה על זה דברים ואת כלם ישא רוח.

פסוק יב
השמימה. בלא פשט.

פסוק יד
ובזרעך. אין בוא"ו מאריך.

פסוק טו
אעזבך. כתב המכלול דף ה' בספר ירושלמי כי לא אעזבך בחטף קמץ פ"א הפועל וכן אעבדך שבע שנים והוא זרות גדול אצלי והחזקוני כתב על אעבדך הבי"ת בחטף קמץ.

פסוק טז
וייקץ יעקב משנתו. בכל ספרים מדוייקים בשני יודי"ן. ומה שכתב בעל מכלל יופי בא ביו"ד האיתן לבד טעות הוא ודבריו לקוחים מהמכלול דף קכ"ט וכן משמע מהגהת המדקדק שם וגם מהגהתו בשרשים שרש יקץ ואין לסמוך עליהם בזה. עתה באו ונסמוך על מה שכתבתי בפ' נח על פסוק וייקץ נח בשם הרמ"ה ז"ל שהיה רב מובהק ודבריו מדוקדקים בכל מקום ובפרט במלאכת הגהת התורה כי לכך בא וזהו אומנותו לברר האמת ע"פ הספרים המדוייקים ואין לטעות בהוראותיו דודאי דק ואשכח. ועוד כי כל המסורות מסכימות דליכא בקריאה רק תלתא חסרים וסימנהון ויקץ שמשון. תניינא ויקץ שלמה. ויקץ כישן. כל זה ראיתי במסורת הדפוס תילים ע"ח ומסורות אחרות בספרים כתיבת יד בשופטים י"ו ובמלכים א' ג', גם המסורה קטנה ריש פרשת ויהי מקץ על פסוק וייקץ פרעה נמסר כל אורייתא כ"כ.

פסוק יז
זה. ברביע לא בזקף קטון.

פסוק יח
ויצק. כתב אור תורה הצד"י רפה וכן ראיתי בס"א כ"י ובספרים אחרים בדגש כמנהגו ועיין פ' וישלח סימן ל"ה על ויצק.

פסוק כ
לחם. בתביר לא במאריך.

הפרק הבא    הפרק הקודם