מנחת שי, בראשית פרק לב


פסוק ג
מחנה. במאריך לא בתביר.

מחנה אלהים זה. הרי זה קדש מס' סופרים.

פרשת וישלח
פסוק ד
וישלח. פתוחה.

יעקב. דויירא בתביר לא במאריך.

פסוק ט
אל המחנה. הה"א במאריך בספרים כ"י לא המ"ם.

והיה המחנה. בלא מאריך בה"א ולא במ"ם.

פסוק י
האמר. ב' וחסרים וא"ו וסימן האמר אלי שוב לארצך האמר לאביו ולאמו וכל אמר האמר באורייתא דכותא חסר ומסיר עליה כולהון חסרים במ"ב מלא ולא מסיימי ומסתברא בשאר' קריא דאילו כל אורייתא דנוסחי דיקי כלהון חסר וא"ו כתיב הרמ"ה ז"ל.

ואיטיבה. בהעתק הללי ואיטיבה ירושלמי ואיטבה ע"כ ובכל הספרים מלא ונמסר עליה לית ומלא וכ"כ הרמ"ה בהדיא ואיטיבה עמך מלא בתרין יודי"ן.

פסוק יא
כי במקלי. כתב רב פעלים שהבי"ת דגושה שלא כמנהג וכ"כ בס' דקדוק ישן ובכל הספרים רפה כמנהג.

פסוק טז
ועירם. בספרים כ"י מדוייקים העי"ן בשוא לבדו וכן כתב במכלול דף מ"ט ובלוית חן פ' י' שער א' ובספר רב פעלים.

פסוק יח
יפגשך. הגימ"ל בקמץ מעמד בטעם ורפה והיו"ד במאריך בספרים כ"י מדוייקים והיה ראוי להיות בקמץ חטוף שרשים ומכלול דף מ"ג וכן הוא לב"א ובס' דקדוק ישן כתוב כי יפגשך בקמץ חטוף שהוא כמו יפגש אותך וכל האומר יפגשך בקמץ רחב מעקם ע"כ ומנהגא דילן כקמחי.

למי אתה. בא בפתח ומלעיל בלי הפסק וזקף אבל היא מעמדת בטעם.

פסוק יט
שלוחה. בתיקון ספר תורה ישן ספר אחר שלחה עד כאן. ואין לספק בזה שהמסורת אומרת שלוחה ג' ב' חסרים ואחד מלא וסימן ואמרת לעבדך ליעקב. נפתלי אילה שלחה. ואראה והנה יד שלוחה (יחזקאל ב'). דנפתלי חסר. ויש לשון אחר החולק על אותו דיחזקאל אבל מה שכתבתי הוא העיקר ועיין עוד מ"ש בפרשת ויחי.

פסוק כג
ויקם בלילה הוא. ד' דסבירי' ההוא וכתיבין הוא וסימן במסורה פרשת וירא ושמואל א' י"ט.

פסוק כו
כי לא יכל לו. כתיב בתיקון ספר תורה יכל. במפתח יכול מלא ע"כ. ויש להוכיח שהוא חסר ממה שנמסר בפ' שלח לך ה' יכול מלאים בלישנא ואין זה במניינם גם הרמ"ה ז"ל כתב כי יכול נוכל לה דין לחוד מלא וא"ו באורייתא.

פסוק כז
אשלחך. בספרים כתיבת יד מאריך בשי"ן וכן הוא בחילופים לב"א.

פסוק כט
כי שרית עם אלהים. יש מרז"ל מפרשים אותו קדש ויש מפרשים אותו חול עיין ב"ר וחולין פ' גיד הנשה ועיין מ"ש סוף פ' ויצא.

פסוק לא
ויקרא יעקב שם המקום פניאל. קדמאה פניאל תניינא פנואל וסימן הרנינו.

הפרק הבא    הפרק הקודם