מנחת שי, בראשית פרק לג


פסוק א
וירא והנה. בגלגל לא במקף.

פסוק ד
צוארו. צואריו ק' ע"פ המסורת וכ"כ החזקוני ויש בו דרש בס' הזוהר ועיין מ"ש בפ' ויגש בס"ד.

וישקהו. נקוד שש נקודות נקודה על כל אות ב"ר ושיר השירים רבה על צוארך כמגדל השן וספר הזוהר וספרים אחרים שכתבתי בפ' לך לך על ביני וביניך ובפרקי ר' אליעזר אל תקרי וישקהו אלא וישכהו וכו'. ועיין עוד בזוהר פ' משפטים דף קכ"ד.

פסוק ה
אלה לָּךְ. הלמ"ד בדגש.

פסוק ח
פגשתי. הגימ"ל בקמץ בכמה ספרים כתיבת יד מדוייקים ובדפוסים ישנים וכ"כ א"ת ודלא כהגהת המדפיס.

פסוק י
כי על כן. כי בגלגל לא במקף וכן הוא בחילופים כ"י לב"א.

כראת פני אלהים. הרי זה חול מס' סופרים פ"ד.

פסוק יב
לנגדך. הגימ"ל רפה.

פסוק יג
הילדים. כל הילדים שבמקרא הה"א בלא געיא מכלול.

פסוק כ
אל אלהי ישראל. עיין מ"ש בירמיה כ"ג ע"פ ה' צדקנו.

הפרק הבא    הפרק הקודם