מנחת שי, בראשית פרק לו


פסוק ב
אהליבמה. חדא מלה כתיב וכל אורייתא דכותא.

בת ענה. הבי"ת דגושה.

פסוק ה
יעיש. יעוש ק'.

פסוק ז
רכושם. מלא שלא כהגהת המדפיס וכ"כ א"ת וכבר כתבתי לשון מסורת הרמ"ה בפ' לך לך סימן י"ד ע"ש.

מגוריהם. יש חילוף בספרים ובמסורות אם חסר וא"ו או מלא וברוב הספרים מלא וכן במסורת כ"י קדמונים מטוליטולא כתיב עליו תרין מלאים דוגם הקמתי את בריתי מגריהם כתיב אך קשה כי בפ' ויגש על מגוריהם כתיב עליו בכמה ספרים לית ומלא ובתר הכי אשכחנא לישנא מעליא דהרמ"ה מגוריהם דפ' וישלח ודפ' ויגש מל' וחד חסר דוגם הקמתי את בריתי מגריהם כתיב חסר וא"ו ומלא יו"ד עכ"ל וכ"כ בעל מנחת כהן בפ' וארא ג' בתורה ב' מלא דמלא וא' חסר וא"ו דפ' וישלח ודפ' ויגש מלא דמלא דוארא חסר וא"ו ע"כ והלשון שנמסר במ"ג משובש ואין לחוש עליו.

פסוק ח
וישב. בשי"ן ימנית.

פסוק ט
ואלה תלדות עשו אבי אדום. אין שם פיסקא.

פסוק יג
בני בשמת. בי"ת בני בדגש והשין שמאלית.

פסוק יד
בת ענה. הבי"ת רפה.

יעיש. יעוש ק'.

יעלם. העי"ן בשוא לבדו.

פסוק טו
בני אליפז. הבי"ת דגושה.

אלוף תימן. בספרי הדפוס כתיב תומן וק' תימן וכ"כ במנחת כהן וכן מצאתי בס"א כ"י ובספרים אחרים כ"י אין פה קרי וכתיב כי כתוב תימן ביו"ד וכ"כ א"ת בפשיטות. וזאת להרמ"ה לפאת נגבה תימנה מלא יו"ד כתיב וכל תימנה דכותא ומסיר תימנה תימן תימני מלאים באורייתא דכוותא מארץ התימני מלא יו"ד דכותא וכל התימני דכותא תימן אומר מלא יו"ד כתיב וכל תימן באורייתא דכותא לימין משפחת הימני כל לישנא מלא יו"ד כתיב.

פסוק טז
אלוף קרח. דריש פסוק במאריך ובמקף בספרים כ"י אעפ"י שאינו נראה כן מהחילופים.

פסוק כד
את הימם. חסר יו"ד בין תרין ממי"ן הרמ"ה ז"ל ויש בו דרש בס' הזוהר.

פסוק כז
אלה בני אצר. במקצת ספרים הבי"ת בגעיא.

פסוק כח
דישן עוץ. הדלי"ת רפה.

פסוק ל
אלוף דשן אלוף אצר. בהעתק הללי דישן ירושלמי דשן עכ"ל ובכל הספרים חסר דחסר וכן הוא במסורת וכ"כ הרמ"ה ז"ל וז"ל. בפ' בני שעיר הם שבעה ודא מסורתא במלא וחסר לפום רובא דנוסחי דיקי ודשון קדמאה מלא וא"ו וחסר יו"ד כתיב ודשון ואצר. דשן תליתאה חסר דחסר כתיב ואלה בני ענה דשן. דשן שתיתאה חסר דחסר כתיב אלוף דשן אלוף אצר. וְדִישָׁן תניינא מלא יו"ד כתיב ואצר וְדִישָׁן אלה אלופי החרי. דִּישָׁן רביעאה מלא יו"ד כתיב ואלה בני דִישָׁן חמדן. דִּישָׁן חמישאה מלא יו"ד כתיב אלה בני דִישָׁן עוץ וארן. דִּישָׁן שביעאה מלא יו"ד כתיב אלוף דִּישָׁן אלה אלופי החרי. ואקו וְדִישָׁן ותאו וזמר פ' ראה מלא יו"ד וחסר וא"ו כתיב עכ"ל וכן דעת חכמי הצרפתים ובעלי המסורת כמ"ש ר' אליה הלוי המדקדק בשער שברי לוחות ע"ש.

לאלפיהם. הדין לחוד חסר וא"ו בכל לישנא באורייתא.

פסוק לז
מרחבות. מלא וא"ו תניינא בהעתק הללי ובספרים מדוייקים וכ"כ הרמ"ה מרחבות חסר וא"ו קדמאה ומלא וא"ו בתראה כתיב.

פסוק לט
בעל חנן. בתרין מלין כתבן וקריין ואינון חד שמא הרמ"ה ז"ל.

הדר. השלישי ברי"ש וכ"כ הרמ"ה ז"ל הדר ושם עירו פעו דין לחוד כתיב עם רי"ש ושארא הדד עם דלי"ת וכ"כ רד"ק בד"ה דהת' בדל"ת ובתורה ברי"ש ע"כ והכי איתמר בהדיא במסורת ויהיב סימנא למילתא כל חרד ועיין בחיי.

פסוק מג
מגדיאל. הדלי"ת דגושה.

הפרק הבא    הפרק הקודם