מנחת שי, בראשית פרק מח


פסוק ז
מתה. ענין מ"שא בס"ד בפ' בא על מלת וככה.

לבא. בהעתק הללי לבוא ירושל' לבא עכ"ל וכן הוא חסר בכל הספרים והוא הראשון מן ט' חסרים וסי' נמסר כאן במ"ג וכן כתבם הרמ"ה כמ"ש בפ' וירא.

ואקברה שם. השי"ן בדגש.

פסוק ט
ואברכם. בס"ס הכ"ף בצירי.

פסוק יב
לאפיו. הפ"א דגושה.

פסוק יג
בשמאלו. הבי"ת והשי"ן רפין.

פסוק יח
כי זה הבכר. בהעתק הללי הבכור ירושלמי הבכר וכן הוא חסר בכל ספרים מדוייקים כי לא נמנה בכלל ד' מלאים בתורה ע"פ המסורת וסימן נמסר במ"ג פ' ויהי מקן. ומסורה זו הביאה ג"כ הרמ"ה ז"ל ובסוף כתב ושארא כולהו חסרים וא"ו כתיב ר"ל באורייתא.

פסוק יט
יהיה לעם. הלמ"ד רפה וכן גימ"ל יגדל שבמ"ג נראה שהיא בדגש השני.

פסוק כ
לאמור בך יברך. הדין לחוד מלא וא"ו באוריי' והוא קדמאה דפסוק ועיין זוהר דף רל"ג.

ישמך אלהים. כתב בעל המסורת ב' חסרים וחברו ישמך ה' כצדקיהו וכאחב (ירמיה כ"ט) ועיין מ"ש בפ' ויצא על גנבתי יום ופ' תרומה על ללאות.

הפרק הבא    הפרק הקודם