מנחת שי, בראשית פרק ה


פסוק א
בדמות אלהים. קדש.

פסוק ג
כצלמו. בכ"ף. וכן הביאו בעל המסורת במנין אלפא ביתא חד כתיב בבי"ת וחד כתיב בכ"ף. וכן כתב א"ת בפשיטות ולשון הרמ"ה על זה קדמאה בצלמו בבי"ת בתראה כצלמו בכ"ף וסימן בצלמנו כדמותנו.

פסוק ד
ויולד בנים ובנות. כתב הרמ"ה מלא וא"ו וכל בנות דכותא ודכותא את בנות האדם וכל דכותא מלא ודכותא ובנות אנשי העיר וכל לישנא דכותיה. עוד כתב אח"כ ובנותיו לבנותיו ב' מלאים דמלאים וא"ו ויו"ד וסימן וישכם לבן בבקר וינשק לבניו ולבנותיו כל נפש בניו ובנותיו וכל שאר' לשון בנתיו חסר וא"ו ומלא יו"ד כתיב ועיין מ"ש בפרשת ויצא על את בנותיך.

פסוק ה
ויהיו כל ימי אדם. ברוב הספרים בשני גרישין.

אשר חי. במקף לא בשופר.

פסוק ו
ויחי שת חמש. סתומה א"ת וכן ראיתי במדוייקים.

פסוק ז
הולידו. הגלגל בדל"ת.

פסוק ט
ויחי אנוש תשעים. סתומה.

פסוק טו
ויחי מהללאל חמש. סתומה.

פסוק יח
ויחי ירד שתים. סתומה.

שתים. דרגא בתי"ו.

פסוק כא
ויחי חנוך חמש. סתומה.

פסוק כד
כי לקח. במקף.

פסוק כה
ויחי מתושלח שבע. סתומה.

שבע ושמנים. בדפוס קדמון ובספרים כתיבי יד חסר וא"ו וכ"נ א"ת וכ"כ מהעתק של הללי שכתב שתים ושמונים דמתושלח מלא ש"מ שהראשון חסר ובמסורה אחריתי נמי כ"י נמסר ו' שמונים מלאים בכל המקרא וסימן תניינא דמתושלח והאחרים הם בנביאים וכתובים כמ"ש במסורת הדפוס כאן ושופטים ג' והא לך גם לשון הרמ"ה ז"ל שמונים אחד לחוד באורייתא מלא וא"ו. תלתא פסוקים בשני מתושלח ולמך מציעא הוא מלא וסימן ויחי מתושלח אחרי הולידו את למך שתים ושמונים מלא וא"ו ומלא יו"ד כתיב וכל שארא כולהון חסרים וא"ו וכולהון מלאים יו"ד ע"כ ובמקרא גדולה ושמונים קדמאה דמתושלח כתיב מלא וא"ו וגם נמסר עליו ו' מלאים והם שתי טעיות.

פסוק כו
מתושלח אחרי. בפשט'.

פסוק כח
ויחי למך שתים. סתומה.

פסוק כט
זה ינחמנו ממעשנו. בהעתק מספר הללי יש חילוק ובספרים שלנו חסר וכ"כ הרמ"ה ז"ל זה ינחמנו ממעשנו חסר יו"ד כתיב.

ומעצבון. הצד"י דגושה.

פסוק לא
ושבע מאות. מלא וכ"נ מהעתק של הללי שכתב וחמש מאת שנה דלמך חסר ש"מ שהאחר דלמך מלא שמנה מאת דאדם וחמש מאת דלמך ארבע מאת שקל כסף דעפרון וכ"כ בעל מנחת כהן. וכן הם כולם בהללי. וה"נ במ"ג בלישנא אחרינא. מאת ג' חסרים וסי' אחרי הולידו את שת. אחרי הולידו את נח. ארץ ארבע מאת שקל. גם הרמ"ה ז"ל הביאם כן ע"כ וכתב לבסוף ושאר' אורייתא כל לישנא דמאות מלא וא"ו כתיב ע"כ וסימן אחר נמסר במ"ג ריש ס' במדבר ועיין מה שהגהתי שם.

פסוק לב
ויהי נח. סתומה.

הפרק הבא    הפרק הקודם