מנחת שי, בראשית פרק נ


פסוק ג
כן ימלאו. הכ"ף בדגש.

פסוק ו
השביעך. הכ"ף רפה.

פסוק יג
אתו בניו. הבי"ת רפה.

מאת עפרן החתי על פני ממרא. לית דסביר אשר על פני.

פסוק טו
לנו. הלמ"ד רפה.

פסוק טז
מותו. מלא בכל ספרים מדוייקים ובמסורה פ' תולדות יצחק לפני מותו ד' וסימן והבאת לאביך ואכל. אביך צוה. וזאת הברכה. ויכן דוד לרב ד"ה א' כ"ב עכ"ל. זאת כתבתי מסברא אח"כ אורו עיני ממסורת הרמ"ה וזה נוסחא אשר יברכך לפני מותו מלא וא"ו כתיב וכל לישנא דאורייתא דכותיה מלא בר מן ב' חסרים במתו בהר ההר דואלה מסעי ודכותא במתו דמשה ושארא לישנא מלא וא"ו כתיב ע"כ ומסורת שהבאתי לעיל לא איירי אלא בלפני מותו.

פסוק יז
אנא שא נא. כתב במכלול שהוא לעולם מלעיל ובס' כ"י ישן כתב לעולם מלרע וכתבתי בתילים סימן קי"ח ע"ש וכ"נ מבעל מקנה אברהם במשפט הגעיא ובמסורה קטנה במ"ג כתוב כאן חד מן ה' מלין בתרי טעמי וטעה המדפיס בין זה ובין אנא חטא העם הזה וסימן מן אילן מלין נמסר בפ' ויגש ובקהלת ד' וזכריה ז' פי' ה' מלין בתרי טעמי דמשמש מונח לתיבתו ר"ל מונח לרביע וזהו קצת ראיה לדברי האומרים שמלת אנא מלרע כחביריו שבמסורה זו.

פסוק כג
שלשים. אין המ"ם רבתי בכל ספרים מדוייקים כ"י ואף לא בספרי הדפוס ישנים וכ"כ א"ת לבד מצאתיה בנוסח א' מאותיות רבתות.

פסוק כו
ויישם. במקרא כ"י כתוב בגליון ויושם כתיב ויישם ק' וכן מצאתי בס' שכתב ר' אברם חיוג עכ"ל וגם בחומש קדמון מאד כתוב ויושם בארון במצרים ויישם ק' וחילוף ויושם לפניו לאכול ויישם כתיב ויושם ק' ע"פ. ואולם בספרים אחרים כתוב וקרי בשני יודי"ן וכ"כ ן' עזרא ורד"ק וחזקוני והכי נדרש בס' הזוהר כאן ובפרשת ויקהל דף רי"ד וגם הרמ"ה כתב מלא תרין יודי"ן חד קרי חירק וחד לא קרי.
תם ונשלם ספר בראשית תהלה ליוצר בראשית ותשלם מלאכת ספר ראשון והוא ספר בריאת עולם והיחס.

הפרק הבא    הפרק הקודם