מנחת שי, שמות פרק י


פרשת בא

פסוק ד
בגבלך. מלאים וא"ו באורייתא וסימן נמסר במסרה גדולה פ' וארא ואין זה מהם וכתב הרמ"ה ז"ל עליהם. התלין ג' מלאים ושארא אורייתא בין דקרי בשוא בין דקרי בסגול חסר וא"ו כתיב ואית חד דפליגי ביה נוסחי. הנני מביא מחר ארבע בגבולך אית תרין נוסחי דכתיב ביה מלא וארבעה דכתיב ביה חסר ואחרי רבים להטות. ועוד דמסורתא מסייעא לרובא.

פסוק ו
ובתי כל. הכ"ף רפה בשניהם.

פסוק ח
מי ומי ההלכים. חסר וא"ו בכל ספרי דיוקני וכן כתב הרמ"ה ז"ל גם כל ההלכים חסר וא"ו ומלא יו"ד כתיב וכל לישנא דהלכים באורייתא דכותיה במ"א מלא וא"ו וסימן צרי ולט הולכים להוריד מצרימה.

פסוק ט
ובזקנינו. מלא יו"ד אחר הנו"ן בכל ספרים מדוייקים ולא כמאירי שנסתפק בו ולא כמ"ש בתיקון ס"ת ישן ובזקנינו במפתח ובזקננו ולא כמנחת כהן שכתב בנערנו ובזקננו חסר יו"ד שגם מלת בנערנו מלא יו"ד בכל הספרים וכ"כ הרמ"ה ז"ל ויאמר משה בנערינו מלא יו"ד כתיב ובזקנינו נלך מלא יו"ד בין תרין נונין כתיב בנוסחי דיקי ואית דמסרין עליה לית כותיה וחסר ומסתברא דטעותא הוא עד כאן לשונו.

ובבנותינו. בהעתק הללי ובבנותינו ירושלמי ובבנותנו ובספר זנבוק חסר יו"ד עכ"ל. גם בספרים שלנו חסר וכן הוא במנחת כהן והכי כייל הרמ"ה ז"ל ובבנותנו בצאננו ובבקרנו נלך דין לחוד חסר יו"ד ומלא וא"ו וכל לישנא באורייתא דכוותיה חסר וא"ו ומלא יו"ד.

פסוק יא
מבקשים. הקו"ף רפה.

פסוק יג
רוח קדים. במקף.

פסוק יז
היה כן. מלעיל שהקדמא בה"א.

יהיה כן. הכ"ף בדגש.

פסוק יח
ויצא מעם פרעה. במכת הארבה לא נאמר ויצא משה כמו שנאמר ברוב שאר המכות וסימן מלך אין לארבה פי' משה נקרא מלך כדכתיב ויהי בישורון מלך.

פסוק כג
במושבתם מלא וא"ו קדמאה בהעתק הללי ובכל ספרים כתיבת יד מדוייקים ובמסורת כ"י ב' וסימן היה אור ואת כל עריהם במושבתם דמטות וגם הוא מלא וא"ו קדמאה וכן כתב הרמ"ה ז"ל למשבתם דאלוף מגדיאל חסר דחסר כתיב ותרין בלישנא מלאים חד וא"ו קדימא לשי"ן וסימן היה אור במושבתם ואת כל עריהם במושבתם דמדין ומסיר עליהם תרין כתיבין כן.

פסוק כד
ויקרא פרעה. הפ"א רפה.

גם. הגימ"ל בדגש.

פסוק כו
נעבד. חסר.

פסוק כח
אל תסף. עיין מ"ש ברי"ש ואתחנן.

ראתך פני. הפ"א רפה.

הפרק הבא    הפרק הקודם