מנחת שי, שמות פרק יא


פסוק א
כשלחו. קדמא בשי"ן.

גרש. הגימ"ל דגושה וכן גם האיש וכן גדול.

פסוק ו
אשר כמהו לא נהיתה וכמהו. ב' סבירין כמוה בענין.

וכמהו לא תסף. עיין מ"ש בעמוס ה'.

פסוק ז
לא יחרץ כלב לשנו. במדרש לקח טוב לשנו כתיב חסר וא"ו כלומר לא יזיקם בשנו ולא בלשונו ע"כ ואע"ג דכל לשנו באורייתא דכותיה חסר חזינא למיכתביה משום דמלאכת שמים היא.

פסוק ח
צא אתה. בנוסח א' מאותיות רבתות צד"י צא רבתי וכן בתיקון ס"ת ישן ואינו כן בשאר ספרים ועיין מ"ש בישעיה נ"ד.

מעם פרעה. מאריך במ"ם.

פסוק ט
לא ישמע אליכם פרעה. בהעתק הללי אלכם ירושלמי אליכם עכ"ל. ובכל הספרים מלא כי לא נמנה במסורת עם ו' חסר בתורה שנמסר סימנם בפרשת מקץ וכמוהם כתבם הרמ"ה ז"ל. ופסוק ולא ישמע אלכם פרעה הנז' במסורות הנז' הוא בפר' וארא.

הפרק הבא    הפרק הקודם