מנחת שי, שמות פרק יח


פרשת יתרו

פסוק א
וישמע. פתוחה והיו"ד דגושה.

פסוק ה
ויבא יתרו. קדמא ברי"ש.

פסוק ח
על אודת. בהעתק הללי אודת ירושלמי אדות עכ"ל ובכל ספרים מדוייקים כתוב אודת מלא וא"ו קדמאה וחסר וא"ו בתראה וכן הוא במסורת שנמסרה בפ' וירא במ"ג. ודע כי במסורה שם נפל טעות ונשתבש בה גם בעל מנחת כהן שעל פסוק על אודת בנו כתוב ד' כתיבי כן ובכללם מנה על אודת הבאר דפ' תולדות יצחק וזה אינו שהוא אדות כתיב חסר וא"ו קדמאה ומלא וא"ו בתראה בכל ספרים המדוייקים ומסורת האמיתית היא משלשה האחרים בלבד וכן מצאתי מסורת כ"י וזל"ש. אודת ג' כתיב כן וסימנהון וירע הדבר מאד ויספר משה לחתנו ותאמר לו אל אודת הרעה (שמואל ב' י"ג). אחר כך נזדמן לי ספר הרמ"ה ז"ל מסכים לכל מה שכתבתי זל"ש אודת ב' כתיב וא"ו אחר האל"ף וחסר וא"ו בתראה וסימן על אודת בנו. ויספר משה לחתנו וגו' על אודת ישראל. וכל שארא אדות כתיב וא"ו אחר הדל"ת וחסר וא"ו קדמאה. וידוע שהרמ"ה לא דבר רק על החומש.

ויצלם ה'. ג' חסר יו"ד בלישנא באורייתא וסימן וישמע ראובן ויצלהו. ויצלני מחרב פרעה. אשר מצאתם בדרך מכלל דשאר אורייתא כל היכא דשייך יו"ד מלא יו"ד כתיב הרמ"ה ז"ל ובמסורת דילן ז' חסר בלישנא בכול' קרי' וסימן בפרשת וישב.

פסוק ט
ויחד. הדלי"ת דגושה ושואית ונחה חמכלול דף קנ"ה. ובמסורת לית וחד אל יחד בימי שנה (איוב ג').

אשר הצילו. סבור הצילם וקריא הצילו.

פסוק י
ברוך ה'. בזקף קטן.

פסוק יז
לא טוב הדבר אשר אתה עשה. אשר במאריך אתה בטפחא.

פסוק יח
כי כבד. כ"ף של מלת כי בדגש.

עשהו. חסר וא"ו כתיב ואית במסרה עליה לית כותיה ומלא וטפותא הוא דרובא דמסורת ורובא דנוסחי דיקי חסר וא"ו הרמ"ה ז"ל.

פסוק כ
והזהרתה. מלא ה"א בסוף תיבותא ולית כוותיה בקרי'. ובמדרש לקח טוב והזהרתה אתהם וגו' אלו עשרת הדברות ה' מן והזהרתה וה' מן אתהם.

החקים. הקו"ף בדגש.

את הדרך ילכו בם. מטעים ביה דכתיבי אשר.

פסוק כא
שׁנאי בצע. בס"א כ"י שׁנאי-בצע. עשרת. חסר וא"ו בכל ספרים מדוייקים וכן כתב הרמ"ה ז"ל ושרי עשרת חסר וא"ו כתיב וכל אוריי' דכותא חסר.

פסוק כב
הגדל. חסר וא"ו כי לא נמנה בכלל המלאים שנמסר סימנם במ"ג פ' נח וכן מסר הרמ"ה ז"ל.

פסוק כד
לקול. מלא בספרים מדוייקים כ"י ובדפוסים ישנים וכ"כ הרמ"ה ז"ל כל לישנא דקול באורייתא מלא וא"ו כתיב בר מן ה' דחסרים וכ"ו עיין במ"ג פרשת תולדות.

פסוק כה
מאות. בספרים מדוייקים וכן ראוי ע"פ המסורת כי לא נמנה בג' חסרים שסימנם מסרתי בסוף בראשית.

פסוק כו
ישפוטו הם. מלרע מכלול דף כ"ג ודף קל"ח ושרשים ולוית חן פרשת י"ט מהשער השלישי.

הפרק הבא    הפרק הקודם