מנחת שי, שמות פרק כז


פסוק ב
ממנו. הנו"ן דגושה.

פסוק ג
סירתיו. הסמ"ך דגושה וכן במכלול דף ק"ו ועיין מ"ש למעלה על קערתיו.

לכל כליו. ה' סבירין כל מסורת סוף הפרשה ובפרשת ויקהל כל כליו.

פסוק ה
מלמטה. הטי"ת דגושה.

פסוק ו
בדים. הבי"ת רפה.

פסוק ט
לפאה האחת. עיין מ"ש בנחמיה ט'.

פסוק יא
וכן לפאת צפון וגו' ועמדו. ועמדיו ק' וז"ל הרמ"ה ז"ל ועמדיו עשרים ריש פסוק תניין דועשית את חצר המשכן חסר וא"ו ומלא יו"ד כתיב וכל אורייתא דכותיה בר מן ד' חד מנהון חסר דחסר חסר וא"ו ויו"ד וסימן ועמדו עשרי' דוכן לפאת צפון דו כתיב דיו ק' ותלתא מלאים דמלאים וא"ו ויו"ד וסימן נמסר בפרשת ויקהל.

פסוק יב
עמדיהם עשרה דורחב החצר לפאת ים. חסר וא"ו ומלא יו"ד כתיב וכל אורייתא דכותיה בר מן ד' מלאים וא"ו ויו"ד ומסר עליהם במסורת דיקתא ארבע מלאים וסימן עשרים עשרים עשרה שלשה קדמאה והכין פירושה עמודיהם עשרים דריש פסוק תניין דויעש את החצר במשכנא תניינא עמודיהם תניין דולפאת צפון דבתריה עמודיהם עשרה דולפאת ים דבתריהון עמודיהם שלשה קדמאה דויקהל דקלעים חמש עשרה אמה אל הכתף לאפוקי דולכתף השנית דבתריה וה"ה נמי דמפיק תרין עמדיהם שלשה דויקחו לי והאי דנקט שלשה קדמאה. קדמאה דויקהל נקט. תדע דכולהון בויקהל קאי וכי נקט שלשה לבתר הנך תלתא דויקהל נקט מדנקטיה בסיפא ונוסחי דיקי נמי הכין דייקי כדאמרן הרמ"ה ז"ל.

פסוק יט
לכל כלי המשכן. ה' דמטעין דסבירין כל.

יתדתיו. חסר יו"ד בין תי"ו ראשונה לדל"ת ולשון הרמ"ה ז"ל וכל יתדתיו דלכל כלי המשכן חסר וא"ו ומלא יו"ד בתראה קדים לוא"ו דסוף תיבותא כתיב ומסיר עליה כולהון חסרים כלומר חסרים וא"ו.

פרשת תצוה

פסוק כ
תצוה. סתומה.

פסוק כא
באהל מועד מחוץ לפרכת וגו'. ב' פ' מטעים בתורה וסי' קדמא' ח' מלין בב' אהי אהי ברישיהון ואהי בסופיהון בתראה תלת מלין ואהי ותלת מלין ואהי וסימן באהל מועד מחוץ לפרוכת תניין מחוץ לפרכת העדת ע"כ במסורת. וזהו פירושה ב' פסוקים מטעים בתורה וזהו הראשון. והשני סוף פרשת אמור מחוץ לפרכת העדת וגו' הראשון יש בו ח' מלין מתחילין מועד עד אתו וא"ה ברישיהון היא מלת באהל שיש בה אל"ף וה"א וכן בסופיהון יש מלת אהרן שיש בה בה אל"ף וה"א. ובפסוק השני דאמור יש בו שלש מלות שהם מחוץ לפרכת העדת ואחר כך באהל שיש בה אל"ף וה"א ושלש מלות אחרות שהם מועד יערך אתו ואח"כ אהרן שיש בה אל"ף וה"א. ונ"ל להגיה ח' מלין בב' א"ה א"ה ברישהון וא"ה בסופיהון בתר' תלת מלין וא"ה ותלת מלין וא"ה וכיוצא בזה מצאתי אח"כ במסורת הברית הגירסא והפירוש.

מחוץ לְפרכת. לית וחד לַפרכת.

יערך. העי"ן בחטף פתח.

הפרק הבא    הפרק הקודם