מנחת שי, שמות פרק ל


פסוק ד
לשאת אתו בהמה. קדמאה לשאת אתו בהמה תניינא לשאת אתו בהם פרשת ויקהל וסימן ולא מהמהם ולא נה בהם (יחזקאל ז').

פסוק ו
לפני הכפרת אשר על העדות. בחומש קטן עם תרגום מסביוניטא כתוב ולפני בוא"ו וטעות נפל באותו החומש וכן בחומש קדמון כ"י כתוב לפני ונכתב בגליון מטעים ביה וזהו הטעות דכתבי ולפני.

פסוק ז
בהיטיבו. בתביר לא במאריך.

פסוק י
קדשים. ברוב ספרים כ"י הקו"ף בלא מאריך.


פרשת כי תשא

פסוק יב

כי תשא. פתוחה.

בני ישראל. במקף.

פסוק יג
הקדש. הקו"ף דגושה.

פסוק יח
לרחצה. ה"א בלא מפיק.

פסוק כ
אל המזבח. בפשט אחד לבד בספרי ספרד.

פסוק כג
מר דרור. המ"ם בקמץ לבדו וכן וקנמן בשם והם חטופים.

פסוק כה
מעשה רוקח. כל אורייתא חסר וא"ו בר מן א' מלא וא"ו וסימן מעשה רוקח דקטורת קדמאה.

פסוק כו
ואת ארון העדת. בהעתק הללי העדות. ירושלמי העדת עכ"ל וכן הוא חסר בכל הספרים שאינו מהשמנה מלאים שנמסרו במ"ג פרשת אחרי מות וכמוהם הביאם הרמ"ה ז"ל.

פסוק כט
והיו קדש קדשים. אין צורך למאריך וכן שמה קדש קדשים שבסמוך.

הפרק הבא    הפרק הקודם