מנחת שי, שמות פרק ד


פסוק ב
מזה בידך. מה זה ק' והוא חד מן ט"ו מלין דכתיבין חדא מלה וקריין תרין מלין וסימן נמסר במקרא גדולה ד"ה א' כ"ז. וגם הרמ"ה ז"ל כתיב מזה בידך חסר ה"א בתר מ"ם וחדא מלה וק' תרתי. ומסיר עליה מזה כתיב מה זה קריה ונדרש בשמות רבה פ"ג מזה שבידך אתה צריך ללקות וכו'.

פסוק ג
השליכהו. טעה המדפיס להדפיסו חסר יו"ד שהוא מלא ע"פ המסורת כמו שנמסר כאן במקרא גדולה וכן מנאו בעל מנחת כהן בפרשת וישב בכלל המלאים בלישנא בתורה וגם פה כתב השליכהו ארצה לחוד ומלא. וישלכהו ארצה חסר. וכן הוא בספרים כתיבת יד מדוייקים ומה שכתוב במסרת גדולה במנין החסרים השליכהו ארצה ב' בו לא אהשליכהו קאי אלא על וישליכהו ופי' ב' בו ר"ל השני שבפסוק שהוא חסר יו"ד וגם הרמ"ה ז"ל כתב בפי' השליכהו ארצה מלא יו"ד כתיב. עוד כתב כל לשון השלכה דקרי למ"ד דידיה חירק כל אורייתא מלא בר מן ח' ומנה כל הכתובים במסרה גדולה שהם שבעה באורייתא ובתוכם ארצה וישליכהו ארצה כמו שהגהתי. עוד הוסיף וישלכו אותו הברה דפרשת וישב שהם ח' חסרים בין כולם כמו שכתבתי שם.

פסוק ח
האחרון. מלא וא"ו בכל ספרים כ"י מדוייקים וגם בדפוס ישן.

פסוק יב
והוריתיך. במקרא גדולה כתוב עליו כי בס"א כתיב והורתך ונמסר עליו לית וכ"כ עכ"ל. ואין לסמוך על הוראה זו כי בכל הספרים וגם בהעתק הללי כתב והוריתיך בשני יודי"ן ואב למסורת הרמ"ה כתב בהדיא והוריתיך אשר תדבר מלא וא"ו ותרין יודי"ן כתיב.

פסוק יג
שלח נא. בגעיא השי"ן ובמאריך בלמ"ד כ"כ בספרים מדוייקים כ"י.

פסוק טז
והיה הוא. מלעיל.

יהיה לך. הלמ"ד דגושה.

פסוק יט
לך שב. כל אורייתא מלא ודין חסר.

פסוק כא
לפני פרעה. בגלגל לא במקף.

פסוק ל
אהרן את. בלא פסק.

הפרק הבא    הפרק הקודם